Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

karta dużej rodziny

Program rządowy KARTY DUŻEJ RODZINY

 Urząd Gminy Mietków informuje, że od dnia 16 czerwca 2014 r. obowiązuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Obowiązującą podstawą prawną programu jest ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

 Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z conajmniej trojgiem dzieci:

– w wieku do ukończenia 18. roku życia,

– w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy sie w szkole lub szkole wyższej, 

– bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.   

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

 Katalog zniżek znajduje się na stronie https://rodzina.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mietków. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. 

 W celu ubiegania się o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć odpowiedni wniosek, okazując przy tym oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej: 

 – w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), 

 – w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość, – w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość, 

 – w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w placówce, 

 – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość i orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

– w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – dokument potwierdzający tożsamość i postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

 – w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dokument potwierdzający tożsamość i zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

 Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny są wydawane i przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Mietków w pok. nr 3 (parter).

 

załączniki: 

wniosek

ustawa 

 rozporządzenie


Print Friendly, PDF & Email
Skip to content