invest  

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE  CHECK  LIST

Położenie Location   Nazwa lokalizacji: Site name Mietków przemysłowy Industrial Mietków
Miasto / Gmina Town / Commune Mietków
Powiat District Wrocławski Wrocław
Województwo Province (Voivodship) dolnośląskie Lower Silesia
Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] 2.9038 ha
Kształt działki The shape of the site Prostokąt rectangle
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Tak, o działki sąsiednie należące do prywatnych właścicieli Yes, using the adjoining sites belonging to private owners
Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Approx. land price [PLN/m2] including 23% VAT 100 PLN [PLN/m2] włączając 23% VAT 100 PLN [PLN/m2] including 23% VAT
Właściciel / właściciele Owner(s) Gmina Mietków Umowa dzierżawy z osobą fizyczną do 30.08.2017 r. Mietków Commune Lease Agreement with a natural person until 30.08.2017
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N)   Tak, Uchwała Rady Gminy Mietków nr XXVIII/175/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. dostępna na stronie www.wrosip.pl Yes, Council Resolution of the Mietków Commune No XXVIII/175/2006 dated 22 February 2016 available at www.wrosip.pl
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning   Częściowo: ·          P1  – teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów. Przeznaczenie terenu: 1.     obiekty produkcyjne wraz z obiektami składowymi i magazynowymi, 2.     dopuszcza się realizacje zabudowy usługowej, 3.     dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy w przypadku rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynków istniejących lub realizacji nowej zabudowy: 4.     obiekty budowlane przy drogach publicznych oraz linii kolejowej  powinny być usytuowane zgodnie z przepisami szczególnymi, 5.     powierzchnia  zabudowy – maks.  60%, powierzchnia biologicznie czynna – min. 40%. Częściowo R3  – tereny rolnicze: 2.     Przeznaczenie terenu: 1.     grunty rolne w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych stanowiące rezerwę terenową pod realizację dróg publicznych z zakazem zabudowy, 2.     dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi w sposób nie kolidujący z możliwością realizacji dróg. Pełna treść w Uchwały nr XXVIII/175/2006 dostępna na stronie www.wrosip.pl Partly: ·          P1 – manufacturing facilities for storages and warehouses. Land designation: 1.     manufacturing facilities with storage and warehousing units, 2.     service development is also acceptable, 3.     technical infrastructure is also acceptable. Parameters and factors of shaping the development in case of outward extension, reconstruction, upward extension of buildings or new development, 4.     buildings by public roads and railroads should be located pursuant to special provisions, 5.     development area – max. 60%, biologically active area – min. 40%. R3 Partially- agricultural area: Land designation: 1.     agricultural land within the meaning of the Farm Conservation Act, which is the right-of-way for the completion of public roads with ban on development. 2.     technical infrastructure for agricultural purposes and for the citizens of the commune is also acceptable in a manner that does not interfere with the possibility of building roads. Full version of the Resolution No XXVIII/175/2006 is available at www.wrosip.pl
Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha]   R IIIa 2.863 [ha], RIVa 0.0408 [ha] grunt nie jest odrolniony R IIIa 2.863 [ha], RIVa 0.0408 [ha] the land did not change the status of farm land
Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] 1,0 m (teren płaski) 1,0 m (flat land)
Obecne użytkowanie Present usage Użytkowany rolniczo. Agricultural land
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) Nie, brak badań. No, no examination performed.
Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Brak badań. No examination performed.
 Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) Nie, brak badań. No, no examination performed.
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N)  Nie, niskie ryzyko zalania lub obsunięcia terenu No, low risk of flood or landslides.
Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N)   Tak, kanalizacja deszczowa, sieć telefoniczna. Yes, storm water drainage and dialing network
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) Nie No
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) Nie No
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Nie No
Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Tak, droga powiatowa nr 2075 D o nawierzchni asfaltowej ok. 6 m (pas drogowy w całości ok. 16 m) Yes, district road No 2075 D with asphalt blanket about 6 m (right-of-way about 16 m in total)
Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] Tak, A4 zjazd w Kątach Wrocławskich 10,5 km. Yes, A4 exit in Kąty Wrocławskie 10,5 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to  200 km Nie No
Kolej [km] Railway line [km] Tak, 0,004 km od linii PKP Wrocław – Wałbrzych. Yes, 0,004 km from the train route Wrocław-Wałbrzych
Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] Tak, 0,016 km od prywatnej bocznicy kolejowej. Yes, 0,016 km from a private industrial spur
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] Wrocław, 37 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] Wrocław , 37 km
Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure   Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) Na terenie działki brak przyłącza. No connection on the plot
§   Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point  (distance from boundary) [m] Ok. 100 m do sieci, miejsce wpięcia po uzgodnieniu z zakładem energetycznym. About 100 m to the grid, connection point after approval from the power distribution company
§   Napięcie Voltage [kV] Napięcie po uzgodnieniu z zakładem energetycznym. Voltage after approval from the power distribution company
§   Dostępna moc Available capacity [MW] Dostępna moc po uzgodnieniu z zakładem energetycznym. Available capacity after approval from the power distribution company
Gaz na terenie (T/N)        Gas (Y/N) Nie. No
§   Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] Nie dotyczy. Not applicable
§   Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3] Nie dotyczy. Not applicable
§   Średnica rury Pipe diameter [mm] Nie dotyczy. Not applicable
§   Dostępna objętość Available capacity [Nm3/h] Nie dotyczy. Not applicable
Woda  na terenie (T/N) Water supply (Y/N) Nie No
§   Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] Ok. 180 m od sieci wodociągowej, brak przyłącza. About 180 m from the water supply network, no connection.
§   Dostępna objętość Available capacity [m3/24h] Po uzgodnieniu z dostawcą wody Zgk w Mietkowie. As agreed with the water provider ZGK (Public Utility Department) in Mietków
Kanalizacja na terenie (T/N)  Sewage discharge (Y/N) Nie No
§   Odległość przyłącza od granicy terenu         Connection point (distance from boundary) [m] Nie ma możliwości włączenia – brak sieci. Odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych gwarantowany przez służby ZGK w Mietkowie. No possibility of connection – no network. Wastewater reception from drainless tanks is guaranteed by ZGK in Mietków.
§   Dostępna objętość         Available capacity [m3/24h]   Po uzgodnieniu z ZGK w Mietkowie. As agreed with ZGK in Mietków
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) Tak, oczyszczalnia BOS 500 w Mietkowie. Yes, treatment plant BOS 500 in Mietków.
Telefony (T/N) Telephone (Y/N)   ·         Zakład Gospodarki Odpadami w Mietkowie (ZGK) tel. 71 316 81 85. Public Utility Department in Mietków ·         Oczyszczalnia Ścieków w Mietkowie tel. 668 492 357. Treatment Plant in Mietków
§   Odległość przyłącza od granicy terenu  Connection point (distance from boundary) [m] Brak. None
Uwagi Comments Brak None
Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Barbara Olszewska tel. 71 360 49 06, barbara.olszewska@mietkow.pl

Osoby do kontaktu / Contact person Barbara Olszewska tel. 71 360 49 06, barbara.olszewska@mietkow.pl Urząd Gminy w Mietkowie tel. 71 316 81 13 urzad@gminamietkow.pl Commune Office in Mietków, tel. 71 316 81 13 urzad@gminamietkow.pl