Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego wsi Maniów Mały, dla terenu w rejonie ulicy Głównej wsi Maniów Mały, dla terenu w rejonie ulicy Głównej

Mietków, 08.12.2023 r.                                                                                                                           Bd.6721.5.2023

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego

wsi Maniów Mały, dla terenu w rejonie ulicy Głównej

Na podstawie art. 8h ust. 1, art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwały nr LVIII/451/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów Mały, dla terenu w rejonie ulicy Głównej. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. planu miejscowego, który obejmuje dz. nr 216, 400/1 i części dz. nr 400/2, 401, 402/1, 402/2, 406, 407/1, 407/2 w obrębie Maniów Maniów Mały we wsi Maniów Mały, w rejonie ul. Głównej.

Na podstawie art. 39 ust 1, art. 46 ust 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do powyższego.

Wnioski i uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2024r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres urzad@mietkow.pl. Wniosek lub uwaga powinna być złożona na formularzu, którego wzór wskazuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023r. poz. 2509). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mietków. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mietków.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mietków z siedzibą przy ul. Kolejowej 35, 55-081 Mietków,
    e-mail: urzad@mietkow.pl.
  2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@mietkow.pl,
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mietków w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)” oraz w siedzibie Administratora.
  5. W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

Adam Kozarowicz

Wójt Gminy Mietków

1.Ogłoszenie (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content