Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Gdzie załatwić sprawę?

Gdzie (na jakim stanowisku) załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

 

Rodzaj sprawy Stanowisko
Sprawy obywatelskie  
Wyrobienie dowodu osobistego Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 28 (piętro), tel. 71 360 49 04,

e-mail: mariusz.suslo@mietkow.pl

Uzyskanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 28 (piętro), tel. 71 360 49 04,

e-mail: mariusz.suslo@mietkow.pl

Zameldowanie i wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 28 (piętro), tel. 71 360 49 04,

e-mail: mariusz.suslo@mietkow.pl

Uzyskanie danych ze zbiorów ewidencji ludności Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 28 (piętro), tel. 71 360 49 04,

e-mail: mariusz.suslo@mietkow.pl

Wpisanie do rejestru wyborców Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 28 (piętro), tel. 71 360 49 04,

e-mail: mariusz.suslo@mietkow.pl

Wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej Stanowisko ds. ewidencji ludności

i dowodów osobistych, pok. 28 (piętro), tel. 71 360 49 04,

e-mail: mariusz.suslo@mietkow.pl

Wpisanie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie oświaty, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz turystyki i hotelarstwa Stanowisko ds. ewidencji ludności

i dowodów osobistych, pok. 28 (piętro), tel. 71 360 49 04,

e-mail: mariusz.suslo@mietkow.pl

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Stanowisko ds. ewidencji ludności

i dowodów osobistych, pok. 28 (piętro), tel. 71 360 49 04,

e-mail: mariusz.suslo@mietkow.pl

Zgłaszanie zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego Stanowisko ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych, pok. 28 (piętro), tel. 71 360 49 04,e-mail: mariusz.suslo@mietkow.pl
Sporządzenie testamentu – przyjęcie ustnego oświadczenia woli spadkodawcy Sekretarz Gminy – pok. 3 (sekretariat – parter),

tel. 71 31 68 113, e-mail: sekretarz@mietkow.pl

Uzgodnienie miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym Stanowisko ds. gospodarki komunalnej,

pok. 20 (piętro), tel. 71 360 49 05,

e-mail: jerzy.franczyk@mietkow.pl

Planowanie przestrzenne  
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego Stanowisko ds. budownictwa, pok. 20 (piętro),

tel. 71 360 49 06,

e-mail: barbara.olszewska@mietkow.pl

Uzyskanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowoania przestrzennego Stanowisko ds. budownictwa, pok. 20 (piętro),

tel. 71 360 49 06,

e-mail: barbara.olszewska@mietkow.pl

Uzyskanie wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mietków Stanowisko ds. budownictwa, pok. 20 (piętro),

tel. 71 360 49 06,

e-mail: barbara.olszewska@mietkow.pl

Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Stanowisko ds. budownictwa, pok. 20 (piętro),

tel. 71 360 49 06,

e-mail: barbara.olszewska@mietkow.pl

Uzyskanie zaświadczenia o zgodności planowanego zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (przy zmianach sposobu użytkowania i legalizacjach samowoli) Stanowisko ds. budownictwa, pok. 20 (piętro),

tel. 71 360 49 06,

e-mail: barbara.olszewska@mietkow.pl

Uzyskanie zaświadczenia o obszarach i strefach rewitalizacji, bądź ich braku Stanowisko ds. budownictwa, pok. 20 (piętro),

tel. 71 360 49 06,

e-mail: barbara.olszewska@mietkow.pl

Zgłaszanie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stanowisko ds. budownictwa, pok. 20 (piętro),

tel. 71 360 49 06,

e-mail: barbara.olszewska@mietkow.pl

Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mietków Stanowisko ds. budownictwa,

pok. 20 (piętro), tel. 71 360 49 06,

e-mail: barbara.olszewska@mietkow.pl

Drogi gminne  
Uzyskanie warunków i uzgodnień włączenia nieruchomości do drogi gminnej Stanowisko ds. gospodarki komunalnej,

pok. 20 (piętro), tel. 71 360 49 05,

e-mail: jerzy.franczyk@mietkow.pl

Uzgodnienie przebiegu i lokalizacji projektowanej infrastruktury w pasie drogowym Stanowisko ds. gospodarki komunalnej,

pok. 20 (piętro), tel. 71 360 49 05,

e-mail: jerzy.franczyk@mietkow.pl

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego Stanowisko ds. gospodarki komunalnej,

pok. 20 (piętro), tel. 71 360 49 05,

e-mail: jerzy.franczyk@mietkow.pl

Nieruchomości
Nabycie lub wydzierżawienie nieruchomości gminnej Stanowisko ds. gospodarki gruntami,

pok. 19 (piętro), tel. 71 360 49 07,

e-mail: elzbieta.rojek@mietkow.pl

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości Stanowisko ds. gospodarki gruntami,

pok. 19 (piętro), tel. 71 360 49 07,

e-mail:elzbieta.rojek@mietkow.pl

Nadanie nazwy ulicy lub nadanie numeru nieruchomości Stanowisko ds. gospodarki gruntami,

pok. 19 (piętro), tel. 71 360 49 07,

e-mail: elzbieta.rojek@mietkow.pl

Gospodarowanie odpadami
Złożenie lub zmiana deklaracji na odbiór odpadów komunalnych Stanowisko ds. gospodarowania odpadami,

pok. 23 (piętro), tel. 71 360 49 08,

e-mail: marta.swacha@mietkow.pl

Uzyskanie dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Stanowisko ds. gospodarowania odpadami,

pok. 23 (piętro), tel. 71 360 49 08,

e-mail:marta.swacha@mietkow.pl

Uzyskanie dofinansowania do rozbiórki i utylizacji pokrycia dachowego z płyt cementowo-azbestowych (eternitu) Stanowisko ds. gospodarowania odpadami,

pok. 23 (piętro), tel. 71 360 49 08,

e-mail:marta.swacha@mietkow.pl

Uzyskanie zezwolenia na działalność regulowaną w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości płynnych Stanowisko ds. gospodarowania odpadami,

pok. 23 (piętro), tel. 71 360 49 08,

e-mail: marta.swacha@mietkow.pl

Uzyskanie informacji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami,

pok. 23 (piętro), tel. 71 360 49 09,

e-mail: ewelina.milik@mietkow.pl

Wnioskowanie o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Stanowisko ds. gospodarowania odpadami,

pok. 23 (piętro), tel. 71 360 49 08,

e-mail:marta.swacha@mietkow.pl

Ochrona środowiska  
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Stanowisko ds. ochrony środowiska,

pok. 23 (piętro), tel. 71 360 49 09,

e-mail: dominika.trzepla@mietkow.pl

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew lub uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów Stanowisko ds. ochrony środowiska,

pok. 23 (piętro), tel. 71 360 49 09,

e-mail: dominika.trzepla@mietkow.pl

Uzyskanie dofinansowanie do wymiany węglowego kotła centralnego ogrzewania Stanowisko ds. ochrony środowiska,

pok. 23 (piętro), tel. 71 360 49 09,

e-mail: dominika.trzepla@mietkow.pl

Podatki i opłaty lokalne  
Uzyskanie odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych Stanowisko ds. wymiaru,

pok. 18 (piętro), tel. 71 360 49 14,

e-mail: dorota.czerwonka@mietkow.pl

Uzyskanie zaświadczenia lub informacji w sprawach podatków: od nieruchomości, rolnego lub leśnego Stanowisko ds. wymiaru,

pok. 18 (piętro), tel. 71 360 49 14,

e-mail: dorota.czerwonka@mietkow.pl

Uzyskanie zaświadczenia lub informacji w sprawach podatku od środków transportowych Stanowisko ds. podatków i opłat,

pok. 18 (piętro), tel. 71 360 49 14,

e-mail: olga.markiewicz@mietkow.pl

Wnioskowanie o zwrot podatku akcyzowego od paliw zakupionych przez rolników Stanowisko ds. podatków i opłat,

pok. 18 (piętro), tel. 71 360 49 14,

e-mail: olga.markiewicz@mietkow.pl

Stanowisko ds. wymiaru,

pok. 18 (piętro), tel. 71 360 49 14,

e-mail: dorota.czerwonka@mietkow.pl

Lokale gminne  
Wynajęcie świetlicy wiejskiej na imprezę okolicznościową, szkolenie, warsztaty itp. Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku vat, pok. 17 (piętro), tel. 71 360 49 12,

e-mail: anna.polanska@mietkow.pl

Ubieganie się o najem lokalu z zasobu lokalowego gminy Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami,

pok. 23 (piętro), tel. 71 360 49 09,

e-mail: ewelina.milik@mietkow.pl

 

Inne  
Wnioski do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku vat, pok. 17 (piętro), tel. 71 360 49 12,

e-mail: anna.polanska@mietkow.pl

Dofinansowanie zadań publicznych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku vat, pok. 17 (piętro), tel. 71 360 49 12,

e-mail: anna.polanska@mietkow.pl

Uzyskanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku vat, pok. 17 (piętro), tel. 71 360 49 12,

e-mail: anna.polanska@mietkow.pl

Uzyskanie świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli (wynikającego z art. 72 ustawy – Karta nauczyciela) Stanowisko ds. płac,

pok. 17 (piętro), tel. 71 360 49 12,

e-mail: bozena.cap@mietkow.pl

 

Jeżeli na powyższym wykazie nie ma sprawy, którą chcesz załatwić, zadzwoń do Urzędu Gminy (tel. 71 31 68 113) i zapytaj.  

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content