Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków - Gmina na Fali

Gospodarka odpadami komunalnymi

Rejestr Działalności Regulowanej


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2022 rok (pdf)


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok (pdf)


Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Gminie Mietków (pdf)


Zmiany w opłacie dla domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych (pdf)


Informacje dla mieszkańców w sprawie odbioru odpadów komunalnych w roku 2021 (pdf)


Stawki i terminy opłat na 2021 rok (doc)


Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na rok 2021 )


Wspólny system segregacji odpadów komunalnych


Instrukcja dostarczania segregowanych odpadów do PSZOK


Aktualne przepisy regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Mietków

  • Uchwała IV/25/2015 – w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mietków
  • Uchwała XXIII/145/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mietków
  • Uchwała XXIII/146/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  • Uchwała XXIII/147/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  • Uchwała XXIII/148/2020 w sprawie objęcia odbiorem i opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Mietków
  • Uchwała XXIII/149/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Uchwała XXIII/150/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku
  • Uchwała XXIII/151/2020 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  • Uchwała XXV/162/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 27 października 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  • Uchwała XXV/163/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 27 października 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik oraz zwolnienia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content