Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków -

Gospodarka odpadami

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Gminie Mietków


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 rok


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017 rok


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2016 rok


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy


Instrukcja dostarczania segregowanych odpadów do PSZOK


Aktualne przepisy regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Mietków

  • Uchwała XXIV/121/2012 – w sprawie objęcia odbiorem i opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Mietków
  • Uchwała IV/23/2015 – w sprawie określenia wzoru deklaracji o wys0kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mietków.
  • Uchwała IV/25/2015 – w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mietków.
  • Uchwała XXXIV/242/2017 – w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe |ub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.
  • Uchwała XXXIV/241/2017 – w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mietków.
  • Uchwała XXI/144/2016 – w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków.
  • Uchwała XXXI/217/2017 – zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków.
  • Uchwała Nr VII/57/2015 – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
  • Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr VII/57/2015
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content