Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2024 rok (pdf)


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2023 rok (pdf)


Rejestr Działalności Regulowanej


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2022 rok (pdf)


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok (pdf)


Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Gminie Mietków (pdf)


Zmiany w opłacie dla domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych (pdf)


Informacje dla mieszkańców w sprawie odbioru odpadów komunalnych w roku 2021 (pdf)


Stawki i terminy opłat na 2021 rok (doc)


Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na rok 2021 )


Wspólny system segregacji odpadów komunalnych


Instrukcja dostarczania segregowanych odpadów do PSZOK


Aktualne przepisy regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Mietków

  • Uchwała IV/25/2015 – w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mietków
  • Uchwała XXIII/145/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mietków
  • Uchwała XXIII/146/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  • Uchwała XXIII/147/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  • Uchwała XXIII/148/2020 w sprawie objęcia odbiorem i opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Mietków
  • Uchwała XXIII/149/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Uchwała XXIII/150/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku
  • Uchwała XXIII/151/2020 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  • Uchwała XXV/162/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 27 października 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  • Uchwała XXV/163/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 27 października 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik oraz zwolnienia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content