Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków - Gmina na Fali

Struktura Urzędu

Urząd Gminy Mietków

jest jednostką budżetową Gminy Mietków, przy pomocy której Wójt wykonuje zadania gminy.

Urząd jest otwarty dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15

Adres Urzędu: ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków
tel. 71 31 68 113, e-mail: urzad@mietkow.pl


Kierownictwo Urzędu:

Wójt Gminy – Adam Kozarowicz, pok. 3 (sekretariat – parter)
tel. 71 31 68 113, e-mail: wojt@mietkow.pl

Zastępca Wójta Gminy – Jerzy Franczyk, pok. 20 (piętro)
tel. 71 360 49 05, e-mail: jerzy.franczyk@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Sekretarz Gminy – Ireneusz Słoma, pok. 3 (sekretariat – parter)
tel. 71 31 68 113, e-mail: sekretarz@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Skarbnik Gminy – Adriana Kolenda, pok. 16 (piętro)
tel. 71 360 49 11, e-mail: adriana.kolenda@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Samodzielne stanowiska urzędnicze:

Stanowisko ds. organizacyjnych – Zofia Dróżdż, pok. 3 (sekretariat – parter)
tel. 71 31 68 113, e-mail: zofia.drozdz@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. obronnych – Mariusz Susło, pok. 21 (piętro)
tel. 71 360 49 03, e-mail: mariusz.suslo@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. rady gminy – Gabriela Nastałek – Żygadło, pok. 4 (parter)
tel. 71 360 49 10, e-mail: gabriela.zygadlo@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Elżbieta Markiewicz, pok. 28 (piętro)
tel. 71 360 49 04, e-mail: elzbieta.markiewicz@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. budownictwa – Barbara Olszewska – Pałęga, pok. 20 (piętro)
tel. 71 360 49 06, e-mail: barbara.olszewska@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej – Jerzy Franczyk, pok. 20 (piętro)
tel. 71 360 49 05, e-mail: jerzy.franczyk@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. gospodarki gruntami – Lidia Jamrozik, pok. 19 (piętro)
tel. 71 360 49 07, e-mail: lidia.jamrozik@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami – Marta Mozgała – Swacha, pok. 23 (piętro)
tel. 71 360 49 08, e-mail: marta.swacha@mietkow
(w zastępstwie – Ewelina Milik, e-mail: ewelina.milik@mietkow.pl)
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. ochrony środowiska – Dominika Trzepla, pok. 23 (piętro)
tel. 71 360 49 09, e-mail: dominika.trzepla@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. płac – Bożena Cap, pok. 17 (piętro)
tel. 71 360 49 12, e-mail: bozena.cap@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Agata Zaremba, pok. 17 (piętro)
tel. 71 360 49 12, e-mail: agata.zaremba@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku vat – Anna Polańska, pok. 17 (piętro)
tel. 71 360 49 12, e-mail: anna.polanska@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. podatków i opłat – Małgorzata Kalinowska, pok. 18 (piętro)
tel. 71 360 49 14, e-mail: malgorzata.kalinowska@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. wymiaru – Dorota Czerwonka-Susło, pok. 18 (piętro)
tel. 71 360 49 14, e-mail: dorota.czerwonka@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami – Elżbieta Synówka-Rojek, pok. 23 (piętro)
tel. 71 360 49 09, e-mail: elzbieta.rojek@mietkow.pl
(w zastępstwie – Olga Markiewicz, e-mail: olga.markiewicz@mietkow.pl)
Zakres obowiązków

Radca prawny – Anna Stasiak, pok. 9 (parter)
tel. 71 360 49 15, e-mail: anna.stasiak@mietkow.pl
Zakres obowiązków

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content

Zastępca Wójta Gminy

 1. Zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności.
 2. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem, na podstawie upoważnienia otrzymanego od Wójta.
 3. Wykonywanie zadań określonych dla stanowiska ds. gospodarki komunalnej.

 

Sekretarz Gminy

 1. Zapewnianie warunków dla sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy.
 2. Opracowywanie, w porozumieniu z wójtem, zakresów obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy i bieżąca ich aktualizacja.
 3. Koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy.
 4. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 5. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miedzy pracownikami Urzędu Gminy.
 6. Nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw przez pracowników Urzędu Gminy.
 7. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników.
 8. Nadzorowanie kompletowania dokumentów z prac rady gminy i jej komisji.
 9. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.
 10. Nadzorowanie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej.
 11. Prowadzenie innych spraw gminy, powierzonych przez wójta na podstawie udzielonego upoważnienia.

Skarbnik Gminy

 1. Nadzorowanie całokształtu spraw w zakresie opracowywania projektu budżetu gminy, prowadzenie rachunkowości i wykonywanie budżetu.
 2. Organizowanie gospodarki finansowej gminy, w tym koordynacja budżetu z innymi źródłami finansowania.
 3. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
 4. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy.
 5. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
 6. Kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych gminy.
 7. Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy.
 8. Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, kredytów itp.
 9. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu.
 10. Opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw budżetowych i okołobudżetowych.
 11. Nadzorowanie rozliczeń z sołectwami w zakresie dysponowania przez sołectwa środkami finansowymi w ramach budżetu gminy.

 

Stanowisko ds. organizacyjnych

 1. Prowadzenie ewidencji i zbioru zarządzeń wydawanych przez kierownika Urzędu.
 2. Prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wójta.
 3. Prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej i rejestru petycji oraz koordynowanie załatwiania tych spraw.
 4. Prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej.
 5. Gospodarka pieczęciami urzędowymi, ich zamawianie i rejestracja oraz nadzór nad ich przechowywaniem.
 6. Wydawanie i rejestrowanie druków polecenia wyjazdu służbowego (delegacji).
 7. Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem sekretariatu Wójta.
 8. Obsługa techniczno-biurowa narad pracowników i zebrań organizowanych przez Wójta.
 9. Przyjmowanie i ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących z urzędu.
 10. Rozdzielanie korespondencji zadekretowanej na poszczególne stanowiska pracy.
 11. Przygotowanie do wysyłki i wysyłanie korespondencji.
 12. Obsługa centrali telefonicznej.
 13. Współpraca z mass-mediami, w tym opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjno-promocyjnych dla mass-mediów.
 14. Prowadzenie strony internetowej Gminy Mietków, zarządzanie jej treścią i koordynowanie wpisów dokonywanych przez innych upoważnionych pracowników.
 15. Zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego oraz prenumerata czasopism.
 16. Ogólny nadzór nad utrzymaniem czystości i estetyki Urzędu, w tym zakup środków czystości i higieny.

 Stanowisko ds. obronnych

 1. Wykonywanie zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, w tym:
 2. a) zbieranie i przetwarzanie informacji o zagrożeniach,
 3. b) opracowywanie i aktualizowanie gminnych planów dotyczących sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych,
 4. c) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
 5. Prowadzenie spraw związanych z działalnością ochotniczej straży pożarnej, w tym nadzór nad jednostkami i koordynowanie ich działalności.
 6. Współpraca z jednostkami policji i państwowej straży pożarnej.
 7. Realizacja zadań gminy z zakresu obrony cywilnej.
 8. Realizacja zadań gminy z zakresu wojskowości oraz współpracy z siłami zbrojnymi.
 9. Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. informacji niejawnych.
 10. Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji.
 11. Współpraca z podmiotem świadczącym usługi informatyczne na rzecz Urzędu Gminy oraz nadzorowanie jego czynności.

Stanowisko ds. rady gminy

 1. Prowadzenie spraw z zakresu działania rady gminy, komisji rady i sołectw.
 2. Prowadzenie rejestru uchwał rady gminy i zarządzeń wójta.
 3. Prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji radnych, przekazywanie ich do realizacji.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego, samorządu wiejskiego oraz referendum ogólnokrajowego i gminnego.
 5. Prowadzenie spraw związanych z konkursami na dyrektorów placówek oświatowych oraz komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
 6. Prowadzenie archiwum urzędu.

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość.
 2. Prowadzenie spraw meldunkowych, w tym postępowań w sprawach zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego.
 3. Prowadzenie dokumentacji z zakresu ewidencji ludności.
 4. Świadczenie przewidzianych prawem usług z dokumentów ewidencyjnych i dowodów tożsamości.
 5. Udostępnianie danych ze zbiorów ewidencji ludności.
 6. Prowadzenie rejestrów wyborców, sporządzanie spisów wyborców oraz innych wykazów wymaganych ustawami.
 7. Wykonywanie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
 8. Prowadzenie wymaganych prawem ewidencji podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie oświaty, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz turystyki i hotelarstwa.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Stanowisko ds. budownictwa

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i uchwalaniem dokumentów planistycznych gminy (w tym: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).
 2. Realizacja zadań z zakresu gospodarki przestrzennej w oparciu o uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 3. Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Przygotowywanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Ewidencjonowanie pozwoleń na budowę.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu planowania, przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych gminy oraz remontów kapitalnych obiektów gminnych.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu opracowania i uchwalania strategii rozwoju gminy.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy, w tym opracowywanie oraz przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
 9. Prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania środków spoza budżetu gminy na realizację inwestycji budowlanych, w tym pozyskiwanie środków z funduszy Uni Europejskiej.
 10. Koordynowanie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy, w tym przygotowywanie sprawozdań zbiorczych z zamówień publicznych udzielanych przez Gminę.
 11. Koordynowanie współpracy z Powiatem Wrocławskim w zakresie funkcjonowania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP).

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

 1. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką komunalną, w tym nad opracowywaniem programów rozwoju usług i urządzeń komunalnych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu bieżącego utrzymania i remontów gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Gminy.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących zarządzania drogami gminnymi, w tym:
 4. a) ewidencji dróg gminnych,
 5. b) bieżącego utrzymania oraz remontów dróg i obiektów mostowych,
 6. c) warunków i uzgodnień włączenia do drogi gminnej,
 7. d) uzgodnień przebiegu i lokalizacji projektowanej infrastruktury w pasie drogowym,
 8. e) zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 9. f) organizacji ruchu drogowego.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji transportu zbiorowego.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu energetyki, w tym oświetlenia dróg i placów.
 12. Sprawowanie nadzoru nad cmentarzami komunalnymi.

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości.
 2. Gospodarowanie zasobami nieruchomości gminnych, w tym m.in.:
 3. a) przygotowywanie nieruchomości do zbycia,
 4. b) przeprowadzanie procedury zbywania lub nabywania nieruchomości,
 5. c) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 6. d) ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu,
 7. e) wydzierżawianie nieruchomości gminnych,
 8. f) regulowanie stanów prawnych, rozgraniczanie, podział i scalanie nieruchomości.
 9. Prowadzenie ewidencji i wykazów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości.

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami

 1. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.
 2. Wyłanianie wykonawców w trybie zamówień publicznych i zawieranie z nimi umów na wykonywanie usług z zakresu gospodarki odpadami.
 3. Prowadzenie ewidencji dotyczących gospodarki odpadami.
 4. Współdziałanie z podmiotami realizującymi zadania z zakresu gospodarki odpadami.
 5. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami.
 6. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 7. Opracowywanie gminnego programu gospodarki odpadami.
 8. Organizowanie zbiórek zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego i odpadów wielkogabarytowych.
 9. Nadzór nad gospodarką ściekową na terenie gminy.
 10. Prowadzenie innych spraw dotyczących zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Stanowisko ds. ochrony środowiska

 1. Realizowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w tym przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej i melioracji.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.
 4. Realizowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu rolnicwa, leśnictwa i łowiectwa.
 6. Realizacja zadań z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
 7. Prowadzenie spraw należących do właściwości gminy z zakresu geologii i wydobywania kopalin.
 8. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

Stanowisko ds. płac

 1. Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników Urzędu.
 2. Sporządzanie dokumentacji i prowadzenie rozliczeń z ZUS.
 3. Prowadzenie rozliczeń umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi.
 4. Przygotowywanie zaświadczeń, informacji, sprawozdań i analiz z zakresu prowadzonych spraw.
 5. Wykonywanie czynności księgowych związanych z realizacją budżetu gminy.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami zdrowotnymi dla nauczycieli (wynikającymi z art. 72 ustawy – Karta nauczyciela).
 7. Prowadzenie spraw związanych z coroczną analizą poziomu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz naliczaniem i wypłatą dodatku uzupełniającego (wynikających z art. 30a ustawy – Karta nauczyciela).

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 1. Prowadzenie spraw księgowości budżetowj oraz urządzeń księgowych.
 2. Aktualizacja planów na kartach wydatków, wynikająca ze zmian w budżecie gminy.
 3. Dekretacja dowodów finansowo-księgowych i kasowych w zakresie dokonywania wydatków budżetowych.
 4. Prowadzenie kart wydatków i kosztów budżetowych oraz comiesięczne uzgadnianie sald.
 5. Wypłata dodatków mieszkaniowych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem zaliczek.
 7. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją programu "Karta dużej rodziny".

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku vat

 1. Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenia i aktualizacje.
 2. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla podatków i opłat.
 3. Prowadzenie rejestru dochodów budżetowych.
 4. Prowadzenie analityki, uzgadnianie sald.
 5. Prowadzenie obowiązującej ewidencji podatku VAT oraz całokształtu spraw z tym związanych.
 6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, w szczególności:
 7. a) arkuszy spisu z natury,
 8. b) zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 9. c) wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 10. d) zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 11. e) wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 12. Przygotowanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jego realizacja (przeprowadzanie konkursów, przygotowywanie umów, rozliczanie programu).
 13. Przygotowywanie umów dotyczących korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich rozliczanie.
 14. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na prace konserwator­skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Stanowisko ds. podatków i opłat

 1. Księgowanie i rozliczanie dochodów budżetowych.
 2. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych.
 3. Wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach na rzecz gminy.
 4. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej oraz postępowania zabezpieczającego.
 5. Przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących rozliczania i kontroli środków pieniężnych pobieranych przez sołtysów.
 7. Naliczanie prowizji sołtysom.
 8. Prowadzenie druków ścisłego zarachowania (kwestionariusze K-103) oraz rejestru upoważnień do pobrania tych druków.

Stanowisko ds. wymiaru

 1. Prowadzenie ewidencji podatników.
 2. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 3. Przeprowadzanie kontroli w zakresie zgodności składanych deklaracji i informacji podatkowych ze stanem faktycznym.
 4. Prowadzenie postępowań w sprawach odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji w tym zakresie.
 5. Przygotowywanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw (m.in. o wielkości gospodarstwa rolnego i jego dochodowości, niezaleganiu z płatnością podatków, figurowaniu w ewidencji podatników gminy).

Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami

 1. Ewidencjonowanie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Bieżąca kontrola płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Wydawanie upomnień dla zalegających z płatnością opłaty za gospodarowanie odpadami.
 4. Podejmowanie czynności związanych z egzekucją zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
 5. Ewidencjonowanie zobowiązań z tytułu czynszu najmu lokali i dzierżawy nieruchomości, bieżąca kontorola płatności oraz podejmowanie czynności związanych z egzekucją zaległości.
 6. Bieżące zarządzanie zasobem lokalowym Gminy, w tym kontakty z najemcami, nadzór nad realizacją umów najmu i ich rozliczanie.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych.
 8. Koordynowanie zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego i nadzór nad ich realizacją oraz współpraca z sołectwami w tym zakresie.

Radca prawny

 1. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych, w tym projektów uchwał i zarządzeń.
 2. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym (na wniosek pracownika) projektów decyzji administracyjnych, które mogą rodzić znaczące konsekwencje finansowe dla Gminy Mietków.
 3. Współudział (doradztwo) przy tworzeniu aktów prawa miejscowego oraz innych dokumentów o istotnym znaczeniu dla Gminy Mietków.
 4. Opiniowanie projektów umów i porozumień.
 5. Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych dotyczących Gminy Mietków i Urzędu Gminy Mietków.
 6. Opracowywanie opinii prawnych w sprawach istotnych dla funkcjonowania Gminy Mietków oraz jej jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych.
 7. Świadczenie doradztwa prawnego Radzie Gminy, Wójtowi oraz jednostkom organizacyjnym gminy i gminnym osobom prawnym.
 8. Uczestniczenie w spotkaniach (rokowaniach), których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.
 9. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 10. Wykonywanie całokształtu zadań wynikających z pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych dla Urzędu Gminy Mietków oraz jednostek organizacyjnych gminy i gminnych osób prawnych.