Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

KOMPETENCJE RADY GMINY

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy Mietków. W jej skład wchodzi 15

radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej

kompetencji, określone w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie

rzadziej jednak niż raz na kwartał. Informacja o terminie sesji, miejscu i porządku obrad podawana

jest do wiadomości publicznej.

Działalność Rady jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady

Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczacego Rady. Z przebiegu sesji

sporządza się protokół. Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy

wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content