Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków -

Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Gminę Mietków

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta

Gminy Mietków nr 228/2018

z dnia 07.06.2018 r.

Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Gminę Mietków

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady odpłatnego przejmowania przez Gminę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od uprawnionych podmiotów na terenie Gminy Mietków, które zostaną połączone z siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną gminną.

2. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nie obejmuje przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, które stanowią własność osoby, która je wybudowała w myśl art. 15. ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. uprawniony podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie będąca Jednostką Samorządu Terytorialnego (JST), ani przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, ani spółką wodną, która wybudowała urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne;

 2. wniosek – wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;

 3. urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;

 4. urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;

 5. przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;

 6. przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;

 7. refundacja (odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych) – zawarcie umowy cywilnoprawnej, w wyniku, której Gmina nabywa tytuł własności do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;

 8. instalacja wodociągowa – wewnętrzna instalacja wodociągowa znajdująca się w nieruchomości odbiorcy do przyłącza wodociągowego, będąca jego własnością;

 9. instalacja kanalizacyjna – wewnętrzna instalacja kanalizacyjna znajdująca się w nieruchomości odbiorcy do przyłącza kanalizacyjnego, będąca jego własnością;

 10. metoda dochodowa – wylicza zaktualizowaną na moment wyceny sumę przewidywanych dochodów, tzn.: oznacza analizę opłacalności, która ma w założeniu dać odpowiedź, jaka jest maksymalna, graniczna wartość wykupu urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, pozwalająca przy osiąganych przychodach i ponoszonych kosztach osiągnąć Net Present Value (NPV) na poziomie „0” w zdefiniowanyn okresie; wartość wykupu traktowana jest jako zmienna decyzyjna, określona na podstawie wyników analizy efektywności finansowej;

 11. metoda kosztorysowa – wylicza koszty powstałe na podstawie kosztorysu zadana oraz faktycznie wydatkowanych środków uprawnionego podmiotu. Koszty udokumentowane muszą być rachunkiem/fakturą oraz dowodem zapłaty za dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do zrealizowania urządzenia. Do dokumentacji uprawniony podmiot załącza także oświadczenie o poniesionych kosztach oraz informację, czy jest płatnikiem VAT.

 12. służebność przesyłu – jest służebnością pozwalająca na umożliwienie prawnego uregulowania dostępu do cudzych nieruchomości, na której posadowione są urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego (są to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne), przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń;

§ 3. 1. Procedurę odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych rozpoczyna uprawniony podmiot, składając w Urzędzie Gminy w Mietkowie w Sekretariacie wypełniony wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

2. Jeżeli wniosek składa kilku współwłaścicieli urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, wskazujące osobę, która będzie reprezentować uprawnione podmioty w procedurze odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych i podpisania umowy przejęcia urządzeń.

3. Wniosek należy złożyć albo osobiście w siedzibie urzędu albo drogą pocztową listem poleconym.

4. Do wniosku należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty określone we wzorze wniosku o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych znajdującym się na stronie www.mietkow.pl w zakładce dla mieszkańców lub BIP Mietków – Zarządzenia Wójta.

5. Gmina może wezwać uprawniony podmiot do uzupełnienia wniosku o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku.

6. Wynagrodzenie należne z tytułu przekazania urządzeń na rzecz Gminy Mietków uprawnionemu podmiotowi będzie wypłacane wnioskodawcom w kolejności wynikającej z zawartych z Gminą Mietków umów, do wyczerpania środków ustalonych na ten cel w planie finansowym gminy na dany rok.

7. Po wyczerpaniu zaplanowanych środków w danym roku, wypłaty będą dokonywane w kolejnych latach, stosownie do kwot wynikających z planu finansowego gminy oraz według kolejności wynikającej z zawartych już umów.

§ 4. 1. Kompletne wnioski, zawierające wszystkie wymagane załączniki będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

2. Wnioski rozpatruje Wójt Gminy Mietków w terminie miesiąca wpływu wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w terminie 2 miesięcy.

3. Ostateczna wartość przejęcia za wynagrodzeniem urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wskazana w protokole z negocjacji ceny przyjmowana jest na podstawie przedstawionych dokumentów, metody dochodowej lub kosztorysowej.

4. Przed podpisaniem umowy cywilno- prawnej uprawniony podmiot i Gmina Mietków mogą negocjować ostateczną wartość przejęcia za wynagrodzeniem urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

5. Ostateczna wartość przejęcia za wynagrodzeniem urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej przyjęta w negocjacjach na podstawie np.: kosztorysu powykonawczego jest wartością brutto, uwzględniającą poniesiony przez osobę fizyczną podatek od towarów i usług. W pozostałych przypadkach obejmujących osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej posiadające status czynnego podatnika podatku VAT ostateczna wartość przejęcia za wynagrodzeniem urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

6. Po zakończeniu negocjacji, o których mowa w § 4. 3 Gmina przygotuje ostateczny kształt umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, który zostanie przekazany uprawnionemu podmiotowi do podpisu.

7. W ramach rozpatrzenia wniosku Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie oceni, czy urządzenie zostało wykonane zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenie, dokumentacją projektorową, decyzją o pozwoleniu na budowę, zasadami sztuki budowlanej oraz zostało oddane w użytkowanie zgodnie z prawem.

8. W wypadku negatywnego wyniku dokonanej oceny wniosku w powyższym zakresie, stanowiącego przeszkodę w przekazaniu sieci zgodnie z wnioskiem, Gmina powiadomi uprawniony podmiot o powyższym na piśmie, przedstawiając uzasadnienie dokonanej oceny i przyczynę odmowy przejęcia sieci.

§ 5. 1. W umowie odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych uprawniony podmiot zobowiąże się do ustanowienia bezpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu1 na rzecz Gminy Mietków w terminie uzgodnionym z gminą i nie dłuższym niż 3 dni przed datą podpisania umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2. W przypadku umowy przejęcia za wynagrodzeniem przeniesienie własności urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych następuje z chwilą podpisania umowy i protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Koszty wyceny rzeczoznawcy majątkowego, koszty notarialne i sądowe dotyczące ustanowienia służebności przesyłu ponosi uprawniony podmiot.

4. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem dokumentów i oświadczeń wskazanych we wniosku o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych ponosi uprawniony podmiot.

§ 6. Wydanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez uprawniony podmiot oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie internetowej mietkow.pl w zakładce dla mieszkańców w dniu zawarcia umowy przejęcia.

§ 7. 1. Jeśli ostateczna wartość przejęcia za wynagrodzeniem brutto urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego będzie niższa lub równa 100 000,00 PLN zapłata zobowiązania przez Gminę z tytułu zawartej umowy przejęcia za wynagrodzeniem urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego może być rozłożona na raty zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Płatność będzie realizowana na wskazany rachunek uprawnionego podmiotu lub pełnomocnika do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Przy czym roczna spłata raty nie będzie wyższa niż 10 000 zł.

§ 7. 2. Jeżeli ostateczna wartość przejęcia za wynagrodzeniem brutto urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego będzie niższa lub równa 200 000,00 PLN płatność będzie realizowana na wskazany rachunek uprawnionego podmiotu lub pełnomocnika do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Roczna spłata raty nie będzie wyższa niż 15 000 zł. Jeżeli ostateczna wartość przejęcia za wynagrodzeniem brutto urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego będzie niższa lub równa 300 000,00 PLN płatność będzie realizowana na wskazany rachunek uprawnionego podmiotu lub pełnomocnika do 31 marca każdego roku kalendarzowego, przy czym roczna spłata raty nie będzie wyższa niż 20 000 zł. Jeżeli ostateczna wartość przejęcia za wynagrodzeniem brutto urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego będzie wyższa niż 300 000,00 PLN roczna spłata raty nie będzie wyższa niż 25 000 zł.

§ 7. 3. Jeśli ostateczna wartość przejęcia za wynagrodzeniem brutto urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego będzie równa lub niższa niż 10 000,00 PLN zapłata zobowiązania przez Gminę z tytułu zawartej umowy przejęcia za wynagrodzeniem urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nastąpi jednorazowo na wskazany rachunek uprawnionego podmiotu lub pełnomocnika.

§ 7. 4. Jeżeli uprawniony podmiot zalega względem Gminy Mietków za usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków, z zapłaty, o której mowa w § 7. 1-3 zostanie potrącona zaległa należność za usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 7. 5. Wynagrodzenie brutto za przejmowane urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne ustalana będzie na podstawie załączonych kosztorysów, opłaconych rachunków i faktur oraz średnich cen robót budowlanych wskazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie. Ostateczną cenę ustala się w drodze negocjacji i nie może ona przekroczyć rzeczywistych, poniesionych kosztów wybudowania urządzeń.

§ 7. 6. W negocjacjach uczestniczą przedstawiciele Gminy Mietków oraz uprawnionego podmiotu.

§ 7. 7. W przypadku braku porozumienia stron co do wysokości kwoty umownej za przejmowane urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne podstawą ustalenia kwoty będzie wycena wartości urządzeń metodą dochodową przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Wójt Gminy Mietków /-/

Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wod-kan Mietków

UMOWA wzór 1

UMOWA wzór 2

Wzór wniosku

Pełnomocnictwo – przejęcie sieci

Protokół z negocjacji – wzór

Zarządzenie odpłatnego przejmowania MIETKÓW

Oświadczenie o poniesionych kosztach

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content