Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

2280 ZŁ STYPENDIUM OD WOJSKA DLA STUDENTÓW CYWILNYCH czyli pilotażowy program stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy 2022 r.

Informacja przekazana przez Wojskowe Centrum Rekrutacji we Wrocławiu

logo Wojskowe Centrum Rekrutacji we Wrocławiu 

Pilotażowy program stypendialny skierowany jest do studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczną w roku akademickim 2022/2023 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny).

    O stypendium w kwocie 2 280 złotych ubiegać mogą się studenci uczelni innych niż wojskowe. Ogólny limit stypendiów dla studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych określono na poziomie 50 osób. Z programu skorzystać będą mogli studenci 16 kierunków, takich jak: elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka, energetyka, lekarsko-dentystyczny, weterynaria, analityka medyczna, fizyka, optoelektronika, teleinformatyka, cybernetyka, cyberbezpieczeństwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria geoprzestrzenna, matematyka.

    Aby uzyskać finansowe wsparcie studenci zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej zdobywający wiedzę i umiejętności na kierunkach wskazanych przez MON mają czas na złożenie wniosku do 31 sierpnia. Wniosek o przyznanie stypendium składany jest do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Najbliższe w naszym regionie WCR znajduje się we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 118.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium kandydat składa:

  • wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
  • wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego;
  • wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie o przyjęciu kandydata na naukę (studia) w uczelni wyższej, które powinno zawierać:

– określenie uczelni,

– kierunek studiów,

– termin (rok) rozpoczęcia i zakończenia wynikający z programu studiów,

– rodzaj studiów,

– tytuł uzyskany po ich ukończeniu.

     Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu stypendialnego wzory wniosków odnajdą na stronach internetowych wojskowych centrów rekrutacji. Osoby zainteresowane przyznaniem stypendium, po złożeniu wniosków zostaną skierowane przez właściwych szefów wojskowych centrów rekrutacji na badania psychologiczne w celu wydania kandydatowi orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Minister Obrony Narodowej podpisuje z kandydatem umowę, o której mowa w art. 112 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny, gdzie zobowiązuje się do:

  • ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki, po którym zostanie przeniesiona do pasywnej rezerwy;
  • nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy, w wymiarze przewidzianym w umowie;
  • uczestniczenia w zajęciach w Szkole Legii Akademickiej;
  • ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera;
  • złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawanie w tej służbie przez okres określony w umowie nie krótszy niż 5 lat.

W przypadku niespełnienia warunków wskazanych powyżej osoba, która podpisała umowę, musi zwrócić wypłacone stypendium na zasadach określonych w tej umowie.

Stypendium, wypłacane przez szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji do 10. dnia każdego miesiąca, będzie mogło być przyznane na czas trwania studiów wyższych. Miesięcznie student otrzyma 2280 zł (to 50% uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową).

Aby utrzymać prawo do stypendium, kandydat będzie musiał dostarczać szefowi CWCR zaświadczenia potwierdzające zaliczenie kolejnych semestrów studiów: do 30 marca albo do 30 września. Jeśli tego nie zrobi w terminie, wypłata stypendium zostanie wstrzymana, a jego wysokość obniżona proporcjonalnie do okresu zwłoki (przyjęto, że jeden dzień stanowi 1/30 części miesięcznego stypendium). Wypłata stypendium będzie zawieszana również m.in. na okres urlopów od zajęć, a także w sytuacji odbywania części studiów poza granicami państwa w ramach wymian międzynarodowych. MON szacuje, że roczny koszt przyznanego stypendium dla jednej osoby wyniesie 27 360 zł.

Szczegóły programu stypendialnego dla studentów znajdują się w decyzji nr 114/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.08.2022 r. w sprawie uruchomienia pilotażowego programu stypendiów dla studentów-kandydatów na żołnierzy w 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-656-142.

 

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content