Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla fragmentu obrębu Proszkowice

Mietków, dnia 21.07.2017 r.

Bd.6722.01.2017

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwały  Nr XXIX/199/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29.

Jednocześnie na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 820 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. dokumentów:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, Kolejowa 35, 55-081 Mietków,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, Kolejowa 35, 55-081 Mietków,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@gminamietkow.pl

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Mietków, który jest właściwym organem do rozpatrzenia wniosków, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy (nr obrębu, nr arkusza mapy oraz nr działki), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2017 na adres: Urząd Urzędu Gminy Mietków, Kolejowa 35, 55-081 Mietków.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content