Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o przetargu: Wójt Gminy Mietków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek 63/1, 64/1, 64/2, 64/3, 65 o pow. 0,7244 ha położonej w Mietkowie

herb_mietkow

Ogłoszenie o przetargu

 

Wójt Gminy Mietków ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

składającej się z działek 63/1, 64/1, 64/2, 64/3, 65 o pow. 0,7244 ha położonej w Mietkowie

 

Opis nieruchomości :

 

Nieruchomość gruntowa, położona w Mietkowie, gmina Mietków, oznaczone geodezyjnie numerami 63/1, 64/1, 64/2, 64/3, 65  o pow. 0,7244 ha, zlokalizowana  w otoczeniu terenów zabudowanych i niezabudowanych o charakterze przemysłowym. Działka nr 63/1 posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Teren działki niewyrównany, płaski, porośnięty samosiejkami, słabo zagospodarowany. Działki nr 64/1, 64/2, 64/3 oraz 65 zostały wydzielone pod drogi dojazdowe. Działki zlokalizowane są w sąsiedztwie trakcji kolejowej oraz gruntów zabudowanych budynkami przemysłowymi. Działka nr 65 graniczy z terenami trakcji kolejowej zaś działki nr 64/1, 64/2 i 64/3 graniczą z działką nr 65.Działka nr 63/1 wyposażona jest w sieci uzbrojenia terenu – sieć wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna- możliwość wykonania przyłączy. Na terenie działki nr 63/1 i 64/2 znajdują się sieci techniczne:- wodociągowa w A50, dwa słupy energetyczne, sieć energetyczna eAWN, elementy sieci ciepłowniczej. Wjazd na działki odbywa się bezpośrednio z ulicy ogrodowej, stanowiącej drogę publiczną o nawierzchni bitumicznej. W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość nr 63/1 oznaczona jest symbolem P- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, energetyka. Teren działek nr 64/1, 64/2, 64/3 i 65 oznaczony jest symbolem KD3, D1/2 – tereny dróg publicznych i są to działki  funkcjonalnie związane z działką nr 63/1. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1S/00037269/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości 347.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych) netto

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,  wynikającej z obowiązujących przepisów.

Wadium w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy  złotych) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15.11.2021 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Mietków BS Oleśnica o/Mietków nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: nieruchomość  gruntowa , obręb Mietków

Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. o godzinie 10.00 w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie , ul. Kolejowa 35.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom zwrócone   niezwłocznie po zakończonym przetargu na podane przez nich konta.  Wadium  nie  podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy  sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Nabywca jest zobowiązany do:

1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.

2) Wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów  związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych  oraz opłat  podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz  Gminy Mietków.

Gmina Mietków zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej  www.wrosip.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168

113 wew.120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach  8:00 – 15:00

 

Mietków, 12 października 2021 r.

 

  

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Mietków  można uzyskać na stronie www.mietkow.biuletyn.net w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content