Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków 24 lutego 2022 roku

Informacja o sesji Rady Gminy Mietków
Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków,
że w dniu 24.02.2022 r. o godzinie 11.00w Sali Narad Urzędu Gminy Mietków,
odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 18.01.2022 r.
3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów w granicach działek o numerach ewidencyjnych 107/3, 174, 175, oraz części działek nr 13/19, 13/20 obręb Chwałów.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
13. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
14. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Mietków
/-/ Helena Artymowicz /-/
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content