Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/11, 325/21, 325/22, 325/23, 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/30

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/11, 325/21, 325/22, 325/23, 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/30

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVII/181//2021 Rady Gminy Mietków z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/11, 325/21, 325/22, 325/23, 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/30, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/11, 325/21, 325/22, 325/23, 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/30 wraz z uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, w godzinach urzędowania. Przedmiotowy projekt dostępny jest również na stronie internetowej urzędu: .

    Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, o godz. 12:00.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

    Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mietków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 17 czerwca 2022 r.w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków lub na jego adres.

    Jednocześnie informuję, że ze względu na nieznaczną modyfikację w ustaleniach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jego oddziaływanie na środowisko i krajobraz można ocenić podobnie jak zostało to przedstawione w prognozie oddziaływania na środowisko zmienianego planu. W związku z tym odstąpiono od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 maja 2021 r., znak: WSI.410.2.37.2021.KM, uzgadniającym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mietków.

                                                                                                               – Wójt Gminy Mietków –

                                                                                                                –  Adam Kozarowicz –

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Mietków jest: Wójt Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.
  • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Mietków, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Mietków za pomocą adresu iod@mietkow.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych:

  • sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/11, 325/21, 325/22, 325/23, 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/30, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.

Odbiorcy danych:

  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  • podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności na podstawie zawartej umowy powierzenia (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną, sporządzający projekt planu miejscowego).

   Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.). Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne.

 Informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą  prawo to przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.

   Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na adres: Urząd Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@mietkow.pl

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie (pdf)

2. Projekt uchwały (pdf)

3 Uzasadnienie do uchwały (pdf)

4. Rysunek planu (jpg)

5. Odstąpienie od prognozy odziaływania na środowisko (pdf)

6. Uzasadnienie odstąpienia od prognozy odziaływania na środowisko (pdf)

7. Zgoda na odstąpienie od prognozy  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pdf)

8. Zgoda na odstąpienie od prognozy RDOŚ (pdf)

9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content