Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Absolutorium i trudne decyzje – XLIII Sesja Rady Gminy Mietków

Absolutorium i trudne decyzje – XLIII Sesja Rady Gminy Mietków
    13 czerwca 2022 r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Mietków . W pierwotnym porządku obrad znalazło się ogółem 10 projektów uchwał, w tym uchwała o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Mietków z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
    Po długiej naradzie podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady Gminy, radni podjęli decyzję, aby zdjąć z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków, który zakładał zaciągnięcie przez gminę długoterminowego kredytu w wysokości 5.000.000 mln złotych na budowę siedziby nowego przedszkola w Mietkowie. Tym samym Gmina Mietków w chwili obecnej niestety nie będzie w stanie przystąpić do podpisania umowy na realizację ww. inwestycji.
    Jak podczas Komisji podkreślali radni, nie jest to sprzeciw wobec inwestycji jako takiej, ale wobec trybu jej sfinansowania (kredytu), który stanowi w ich ocenie zbyt duże zagrożenie dla płynności finansowej gminy, a jednocześnie wiązałby się z radykalnym ograniczeniem wydatków w innym sferach, w tym z zawieszeniem funkcjonowania funduszu sołeckiego. Na komisjach zdecydowano, aby w ponownym naborze wniosków kierowanych do JST (m.in. w programie Polski Ład) aplikować o środki na tą samą inwestycję w zwiększonej kwocie.
    Podczas sesji radni pochylili się także nad projektem uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie. Uchwała została podjęta jednogłośnie, co uruchamia cały proces łączenia obu jednostek. Zgodnie z wymogami prawa, powzięta uchwała zostanie przesłana do Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu celem zaopiniowania. W przypadku opinii pozytywnych sformułowany zostanie stosowny wniosek do ministra właściwego kultury i dziedzictwa narodowego o połączenie obu jednostek. Najwcześniejsze możliwy termin zakończenia całego etapu legislacyjnego to styczeń 2023 r.
    Kolejnym punktem sesji było przedstawienie Raportu o stanie Gminy Mietków za 2021 r. i przeprowadzenie debaty. Raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu zaprezentował Sekretarz Gminy Mietków – Ireneusz Słoma. Podczas debaty radni skupili się przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska (zwłaszcza wymiany źródeł ogrzewania) oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Po zakończonej debacie radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mietków wotum zaufania.
    Następnie nastąpił blok głosowań zatwierdzających sprawozdania finansowe gminy i gminnych instytucji kultury (tj. GOK i GBP w Mietkowie), zaś po nim – po odczytaniu uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mietków za 2021 rok, wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mietków z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – uchwała została przyjęta w sposób jednogłośny.
    Dziękując za otrzymane absolutorium Wójt podziękował za współpracę wszystkim radnym i sołtysom, zaś pracownikom urzędu za sumienność i profesjonalizm. Kolejna sesja została zaplanowana na lipiec.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content