Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Atrakcyjne działki w Proszkowicach w gminie Mietków na sprzedaż!

Mietków, dnia 10.02.2017r.

Wójt Gminy Mietków zaprasza do przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych, będących własnością Gminy Mietków.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Mietków, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań . Działki mają dostęp do drogi publicznej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przetarg odbędzie się dnia 16.03.2017. od g. 10 :00 wg. kolejności w ogłoszeniu w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35.

Lp.

Opis nieruchomości i udział w nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w mpzp wsi Mietków

Cena wywoławcza

w zł + VAT

Wadium

w zł

Termin przetargu

1.

Działka nr 322/2, o pow. 1044 m², AM-1, obręb Proszkowice , przy ul. Szkolnej

KW nr WR1S/000 31539/0

Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową , elektryczną, kanalizacji sanitarnej.

W MPZP wsi Proszkowice działka nr 322/2 stanowi RM1 – tereny pod zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi towarzyszącymi zabudowie.

48.500,00

5.000,00

do dnia

13.03.2017r.

16.03.2017

Godz. 10:00

2.

Działka nr 322/4, o pow. 1036 m², AM-1, obręb Proszkowice , przy ul. Szkolnej

KW nr WR1S/000 31539/0

Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową , elektryczną, kanalizacji sanitarnej.

W MPZP wsi Proszkowice działka nr 322/4 stanowi RM1- tereny pod zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi towarzyszącymi zabudowie.

48.200,00

5.000,00

do dnia

13.03.2017r.

16.03.2017

Godz. 10:15

3.

Działka nr 322/5, o pow. 978 m², AM-1, obręb Proszkowice , przy ul. Szkolnej

KW nr WR1S/000 31539/0

Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową , elektryczną, kanalizacji sanitarnej.

W MPZP wsi Proszkowice działka nr 322/5 stanowi RM1 – tereny pod zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi towarzyszącymi zabudowie.

45.700,00

5.000,00

do dnia

13.03.2017r.

16.03.2017

Godz. 10:30

3.

Działka nr 322/7, o pow.1153m², AM-1, obręb Proszkowice , przy ul. Szkolnej

KW nr WR1S/000 31539/0

Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową , elektryczną, kanalizacji sanitarnej.

W MPZP wsi Proszkowice działka nr 322/7 stanowi RM1 – tereny pod zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi towarzyszącymi zabudowie.

53.500,00

5.000,00

do dnia

13.03.2017r.

16.03.2017

Godz. 10:45

3.

Działka nr 322/8, o pow. 888 m², AM-1, obręb Proszkowice , przy ul. Szkolnej

KW nr WR1S/000 31539/0

Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową , elektryczną, kanalizacji sanitarnej.

W MPZP wsi Proszkowice działka nr 322/8 stanowi RM1 – tereny pod zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi towarzyszącymi zabudowie.

41.500,00

5.000,00

do dnia

13.03.2017r.

16.03.2017

Godz. 11:00

3.

Działka nr 322/9, o pow. 888m², AM-1, obręb Proszkowice , przy ul. Szkolnej

KW nr WR1S/000 31539/0

Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową , elektryczną, kanalizacji sanitarnej.

W MPZP wsi Proszkowice działka nr 322/9 stanowi RM1 – tereny pod zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi towarzyszącymi zabudowie.

41.500,00

5.000,00

do dnia

13.03.2017r.

16.03.2017

Godz. 11:15

3.

Działka nr 322/10, o pow.897 m², AM-1, obręb Proszkowice , przy ul. Szkolnej

KW nr WR1S/000 31539/0

Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową , elektryczną, kanalizacji sanitarnej.

W MPZP wsi Proszkowice działka nr 322/10 stanowi RM1 – tereny pod zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi towarzyszącymi zabudowie.

41.800,00

5.000,00

do dnia

13.03.2017r.

16.03.2017

Godz. 11:30

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Mietków, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań . Działki mają dostęp do drogi publicznej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przetarg odbędzie się dnia 16.03.2017r. od g. 10 :00

wg. kolejności w ogłoszeniu w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017 r. przelewem na konto Gminy Mietków :

BS Oleśnica o/ Mietków Nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004 .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki .

Do cen wylicytowanych doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konta. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Nabywca jest zobowiązany do:

1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.

2) Wpłacenia kwoty nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych oraz opłat podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Mietków.

Gmina Mietków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej:  www.wrosip.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać u. Inspektor : Elżbiety Bokły w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168 113 wew. 120 lub 71/ 360 49-07 w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00

Wójt Gminy Mietków

/-/ Adam Kozarowicz

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content