Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Elektroniczne usługi publiczne w Gminie Mietków

W dniu 25.08.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” nr RPDS.02.01.01-02-0011/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Informacja_o_Projekcie

„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Oś Priorytetowa nr 2: „Technologie informacyjno – komunikacyjne” 

Działanie: 2.1 „E- usługi publiczne”

Nr umowy RPDS.02.01.01-02-0011/16-00

Beneficjent: Powiat Wrocławski – Lider Projektu

Partnerzy Projektu – Gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Żórawina

Celem Projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji powiatowej i gminnej, zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy urzędów, a przede wszystkim usprawnienia komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą.

W efekcie realizacji Projektu mieszkańcy oraz inwestorzy będą mogli liczyć na skrócenie czasu załatwiania spraw oraz znaczne ograniczenie konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie m.in. poprzez możliwość przesłania wniosku do urzędu droga elektroniczną i uzyskanie decyzji, jak również dokonania stosownych opłat.  Dzięki stworzeniu narzędzi do elektronicznego zarządzania obiegiem i przechowywaniem dokumentacji obniżone zostaną koszty zużycia materiałów biurowych, co wpłynie pozytywnie na racjonalizację wydatków administracji publicznej.

W ramach Projektu w Gminie Mietków uruchomionych zostanie 6 e-usług publicznych na różnych poziomach zaawansowania, tj. wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów, możliwość wypełnienia i wysłania deklaracji na podatek od środków transportowych, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek rolny. Ponadto w ramach Projektu Gmina planuje zakup infrastruktury technicznej (sieciowej, serwerowej, zasilanie awaryjne, stacje robocze, urządzenia wielofunkcyjne), zakup oprogramowania, zakup systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, prace wdrożeniowo-instalacyjne oraz szkolenia.

Szacunkowa całkowita wartość całego Projektu ogółem wynosi 11 453 319,81 PLN, natomiast wartość dofinansowania z EFRP to 9 724 985,94 PLN.

Całkowita wartość Projektu przypadająca dla Gminy Mietków to 257 439,00 zł, przy wkładzie własnym 38 615,85 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content