Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Gmina Mietków sprzedaje atrakcyjną nieruchomość nad samym Zalewem Mietkowskim

NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ W DOMANICACH GMINA MIETKÓW

 

1) Opis nieruchomości i udział w nieruchomości:
Działka nr 427/34, o pow. 0,0800 ha, AM1, księga wieczysta nr WR1S/00039801/4.
Atrakcyjna nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej we wsi Domanice nr 28 nad samym Zbiornikiem Mietkowskim. Budynek o dwóch kondygnacjach – parter ( korytarz, kuchnia i pokój na poddaszu pokój). Brak toalety w budynku, ubikacja kopana na zewnątrz, częściowo podpiwniczony. Budynek wymaga kapitalnego remontu.
Pow. użytkowa – 62,09 m2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działka ma dostęp do drogi publicznej.
W planach zagospodarowania przestrzennego stanowi RM – teren zabudowy zagrodowej. Przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń służących bezpośrednio do produkcji rolniczej, adaptacje istniejących budynków na usługi oraz realizacje nowych budynków usługowych, dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury.

2) Cena wywoławcza nieruchomości – 89.000,00 złotych (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zł).
3) Wadium – 15.000,00 złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przetarg odbędzie się dnia 12.03.2019 roku o godz. 10:00 w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168 113 wew. 120 lub 71/ 360 49-07 Inspektor : Elżbieta Bokła w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r. przelewem na konto Gminy Mietków BS Oleśnica o/ Mietków Nr 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki oraz miejscowość .
Do cen wylicytowanych doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konta. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Nabywca jest zobowiązany do:
1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.
2) Wpłacenia kwoty nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność orazponiesienia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych oraz opłat podatkowych. Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Mietków.
Gmina Mietków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej www.wrosip.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content