Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Mietków za 2022 rok

Na podstawie art. 28 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) rada gminy rozpatruje przedstawiony przez wójta gminy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
W debacie nad Raportem zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Gminy Mietków poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Mietków i debata nad raportem odbędzie się 15 czerwca 2023 r. (czwartek) w sali narad . W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 czerwca 2023 r. (środa) do godziny 15.15 w Urzędzie Gminy Mietków – pok. nr 4 (parter).
Link do pobrania karty zgłoszenia do debaty:
Przewodnicząca Rady Gminy Mietków
/-/Helena Artymowicz /-/

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content