Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Informacja przekazana przez GOPS w Mietkowie

Plakat opieka wytchnieniowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie informuje, że w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem na wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, do 30 listopada 2022 r. można zgłaszać osoby, które wymagają wsparcia w formie opieki wytchnieniowej. Powyższe informacje prosimy przekazać osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie, telefonicznie na nr telefonu 71 360 49 18  lub za pośrednictwem poczty e-mail: gops@gopsmietkow.pl

Dokonanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do tej formy wsparcia, a jedynie ma na celu oszacowanie potrzeb obszarze wsparcia w opiece sprawowanej nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym bliskim.

Więcej informacji o Programie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwany dalej „Programem” jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Program ma także zapewniać: w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

1) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej; w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną,  zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program może być realizowany w dwóch formach: tj. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

– miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

– ośrodku wsparcia,

– innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu[1]), spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
– domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały[2]),

– w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;

oraz świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

– ośrodku wsparcia,

– ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

– innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

– domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat[3],

– w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

(1) Przez Realizatora Programu rozumie się gminę/powiat oraz podmioty, o których mowa części V ust. 24 pkt 2 i pkt 4.

(2) Realizacja usług opieki wytchnieniowej w domu pomocy społecznej wymaga wyodrębnienia infrastrukturalnego oraz organizacyjnego świadczenia opieki wytchnieniowej poza dom pomocy społecznej, tj. poza statutową działalność domu, jaką jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, dla mieszkańców domu, o których  mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Gmina lub powiat przystępując do realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 podejmie uchwałę, w której określi zasady udzielania pomocy w ramach ww. Programu. Przyjęcie uchwały następuje na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; lub art. 19 pkt 16 ww. ustawy, zgodnie z którym do zadań własnych powiatu należy podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

(3) Patrz przypis 2.

ZAŁĄCZNIKI:

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content