Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

W związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu RP, poniżej przedstawiamy obwieszczenie z informacją o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Na terenie Gminy Mietków zostały utworzone 2 nowe obwody głosowania: w Milinie (dla wsi Milin i Piława) oraz w Wawrzeńczycach (dla wsi Wawrzeńczyce, Stróża i Ujów).
Wszelkie informacje dot. Wyborów są dostępne w BIP Gminy Mietków: https://mietkow.biuletyn.net/?bip=1&cid=191&bsc=N oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mietków

z dnia 12 września 2023 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Mietków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 wsie: Borzygniew, Mietków Gminny Ośrodek Kultury, ul. Spółdzielcza 6, 55-081 Mietków

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 wsie: Maniów, Maniów Mały, Maniów Wielki, Proszkowice Świetlica wiejska w Maniowie, Maniów ul. Główna 2C, 55-081 Mietków

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 wsie: Chwałów, Domanice, Dzikowa Świetlica wiejska w Domanicach, Domanice 12A, 55-081 Mietków

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Wsie: Milin, Piława Świetlica Wiejska w Milinie, Milin ul. Chłopska 9, 55-081 Mietków
5 Wsie: Wawrzeńczyce, Ujów, Stróża Świetlica Wiejska w Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce ul. Kątecka 32, 55-081 Mietków

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Dom Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” Dom Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie, Borzygniew ul. Sportowa 2, 55-081 Mietków

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  3. c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  4. d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Mietków najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Mietków

Adam KOZAROWICZ

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content