Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja o planowanych zmianach udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Mietków

pdf-3

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie (GOZ) jest małą jednostką, zatrudniającą dwóch lekarzy, z których jeden musi dodatkowo wykonywać czynności związane z kierowaniem Ośrodkiem. W przypadku dłuższej nieobecności jednego z nich, zapewnienie należytego świadczenia usług zdrowotnych jest bardzo trudne. Z taką sytuacją mamy do czynienia od czerwca bieżącego roku i niestety zdarza się to już po raz kolejny.

W związku z powyższym z inicjatywy Wójta odbyła się we wrześniu dyskusja, na posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy, o możliwych kierunkach zmian w sposobie udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Mietków. Radni przedyskutowali wady i zalety kilku przedstawionych wariantów zmian i w zdecydowanej większości zaakceptowli ten polegający na poszukiwaniu nowego podmiotu, który zapewni świadczenie bezpłatnych usług zdrowotnych co najmniej w obecnym zakresie, a być może zaproponuje jeszcze świadczenia dodatkowe. Po znalezieniu takiego podmiotu nastąpiłoby wygaszenie działalności obecnego Ośrodka Zdrowia.

Po uzgodnieniu kierunku zmian na posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy, także Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia uchwaliła wniosek o zmianę organizacji świadczeń zdrowotnych na terenie Gminy Mietków.

Na tej podstawie Wójt Gminy Mietków podjął dwutorowe działania.

Z jednej strony przygotowane zostały zasady wybrania nowego podmiotu, który zapewniłby nieprzerwane świadczenie bezpłatnych usług zdrowotnych po wygaszeniu GOZ. Wyłonienie nowego podmiotu nastąpi w formie przetargu nieograniczonego na najem lokalu, zajmowanego obecnie przez GOZ, w oparciu o następujące kryteria:

1) deklarowany zakres usług leczniczych, które oferent będzie świadczył w przedmiotowym lokalu – waga 50 %,

2) warunki zatrudnienia dotychczasowych pracowników Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie – waga 20%,

3) wysokość czynszu najmu za lokal w Mietkowie przy ul. Kolejowej 37 – waga 20 %,

4) dodatkowe korzyści dla mieszkańców gminy, wynikające z prowadzenia przez oferenta działalności leczniczej w przedmiotowym lokalu – waga 10 %,

Przetarg na najem lokalu został ogłoszony 23.10.2015 r., a szczegółowe informacje o nim znajdują się na stronie www.bip.gminamietkow.pl w zakładce „Mienie komunalne – oferty dzierżawy i najmu”.

Równolegle przygotowany został projekt uchwały Rady Gminy w sprawie likwidacji GOZ, który został wysłany do zaopiniowania przez związki zawodowe.

Przewidywane terminy kolejnych działań w ramach zmian w sposobie udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Mietków:

– do końca listopada 2015 r. – wyłonienie podmiotu (zwycięzcy przetargu) na najem lokalu po GOZ oraz podjęcie uchwały przez Radę Gminy o likwidacji GOZ,

– 29.02.2016 r. – zakończenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez GOZ,

– 1.03.2016 r. – rozpoczęcie działalności leczniczej przez nowy podmiot wyłoniony w przetargu.

Wszystkie wyżej opisane działania podejmowane są po konsultacjach z radnymi i mają na celu zapewnienia mieszkańcom Gminy bezpłatnych świadczeń leczniczych w szerszym niż dotychczas zakresie.

 

Mietków, 28 października 2015 r.

Wójt Gminy Mietków

Adam Kozarowicz

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content