Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja o sesji Rady Gminy Mietków

 

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  23 listopada 2023 r.  o godz. 11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 26 października 2023 roku.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mietków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne na rok 2024, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Imbramowicach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzysmko – Katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w w Bukowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzysmko – Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.”
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 17. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.

      Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content