Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja o stawkach podatku od nieruchomości na 2023 rok

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 1,16 zł/m2
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,79/m2 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,61/m2 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485, 1961 i 624 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 3,81zł/m2
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 1,00 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 28,78 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 13,47 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,87 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej – 5,50 zł
f)od budynków rekreacyjnych, określanych jako budynki przeznaczone do okresowego przebywania w związku z wypoczynkiem, w których nie zamieszkują mieszkańcy od 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,71 zł
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content