Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie stosownego wniosku, który można pobrać ze strony https://www.krus.gov.pl/…/formularze-i…/swiadczenia/
Świadczenie przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
– Ukończyli 60 lat(kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).
– Pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż przez 8 lat.
Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły. Do okresu pełnienia funkcji sołtysa, wlicza się również okres pełnienia tej funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
W związku z powyższym, Wójt Gminy Mietków będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa, na podstawie posiadanych dokumentów. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Mietków. Informacje w tym zakresie udzielane są pod numerem telefonu 71 360 49 10.
Jeżeli Urząd Gminy nie będzie dysponował takimi dokumentami, to Wójt wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, a osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia dołącza swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa. Powyższe oświadczenia zawierają klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content