Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja o wyborach Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. i możliwości głosowania korespondencyjnego

 

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami na Prezydenta RP Urząd Gminy Mietków informuje o terminach przyjmowania zgłoszeń głosowania korespondencyjnego, przypominając, że każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być ogłoszony Komisarzowi Wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. 

Wyborca  podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie kwarantannie w dniu głosowania może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.  Zgłoszenie dotyczy również ewentualnego głosowania w II turze – jeśli takowa się odbędzie.

Zgłoszenie może być dokonywane osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, w godzinach 7.15.-15.15. w pok. nr 4 lub w sekretariacie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platofrmy e-PUAP. Zgłoszenia nie będą przyjmowane drogą telefoniczną. 

Zgłoszenie musi obowiązkowo zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona)
  • imię ojca
  • datę urodzenia
  • numer PESEL
  • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub  wskazanie, że zostanie on odebrany osobiście przez wyborcę w siedzibie Urzędu Gminy
  • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail)

Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierało ww. wymogów urzędnik wyborczy wzywa wyborcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od doręczenia wezwania. Wezwanie może być dokonane w formie elektronicznej lub telefonicznej. W razie nieuzupełnienia zgłoszenia – pozostaje ono bez rozpatrzenia.

 

Doręczanie pakietów wyborczych

– wyborcy otrzymują pakiety nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r.

– wyborcy podlegający kwarantannie otrzymują pakiet wyborczy nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy wysyła pakiet za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu następuje do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki. Pakiet wyborczy może  być również doręczony przez upoważnionego pracownika gminy. W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej zostaje wystawione zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu w placówce pocztowej. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie 1 dnia od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Wyborcy podlegający kwarantannie  lub izolacji pakiet wyborczy otrzymują bezpośrednio za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Oddanie głosu

– wyborca oddaje głos na karcie do głosowania

  • po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę należy koniecznie zakleić (niezaklejenie koperty spowoduje, ze karta nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania)
  • zaklejoną kopertę należy włożyć  wraz z oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu do koperty zwrotnej – na kopercie zwrotnej musi być umieszczony i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej
  • niezłożenie oświadczenia lub oświadczenie niepodpisane/ niewłaściwie wypełnione spowoduje, że karta nie będzie uwzględniana przy ustalaniu wyników głosowania.

Tak przygotowaną kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. :

– wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej

– dostarczyć do właściwego urzędu gminy w godzinach 7.15-15.15

– wyborca może także dostarczyć kopertę w dniu wyborów najpóźniej do czasu zakończenia głosowania  – do właściwej obwodowej komisji wyborczej

Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony  Państwowej Komisji Wyborczej ( https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania ) lub na stronie BIP Urzędu Gminy Mietków (http://bip.mietkow.pl/)  w zakładce Wybory Prezydenckie 2020 .

Osoba do kontaktu: Gabriela Nastałek – Żygadło tel. 71 360 49 10.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content