Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Kampania społeczna „Planuję długie życie”

Informacja przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego

Plakat planuję długie życie 

Szanowni Państwo,

 

    Dokonujące się w ostatnich dekadach zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne przyniosły społeczeństwu nie tylko nowe wyzwania i możliwości, ale także zagrożenia dla zdrowia wielu grup ludności. Sytuacja ta spowodowała konieczność bieżącego nadzoru i modyfikacji m.in. programów profilaktyki zdrowotnej.

   W raportach wskazuje się, że Polska plasuje się (pomimo zaistnienia i wdrożenia wielu nowatorskich rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych) na jednym z ostatnich miejsc w UE pod względem dostępności do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Umieralność z powodu chorób nowotworowych jest wyższa niż w większości krajów europejskich. W związku z tym niezwykle ważne stało się wdrożenie długofalowych rozwiązań polegających na zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu tych chorób. Analizy eksperckie także wskazują, że już samo rozpoznawanie czynników ryzyka na wczesnym poziomie pozwala na skuteczne wdrożenie profilaktyki pierwotnej, której zasadniczym celem jest podejmowanie kompleksowych działań u osób zdrowych. Do podstawowych narzędzi pierwotnej prewencji nowotworów należą upowszechnianie wiedzy dotyczącej onkologii, promocja tzw. czujności onkologicznej oraz propagowanie prozdrowotnych zachowań i zdrowego stylu życia.

   Zwraca uwagę fakt, że gorszy stan zdrowia ludności jest wyraźny wśród osób niewykształconych, ubogich, bezrobotnych, a także, w regionach cechujących się gorszymi wskaźnikami jakości środowiska naturalnego i niedoszacowaną infrastrukturą, utrudniającą dostęp do placówek opieki zdrowotnej.

   Dlatego też istotne jest aktywne zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności społecznych i poprawy stanu zdrowia, a tym samym jakości życia Polaków. Niewątpliwie, dla osiągnięcia pełnego sukcesu niebagatelne pozostaje  wyrównywanie szans w budowaniu zdrowia także wśród dzieci i młodzieży. Służyć temu będzie efektywna realizacja ukierunkowanych przez wszystkie organy administracji rządowej i samorządowej, celów prozdrowotnych. Są to działania elementarne, a wdrożenie ich winno się traktować jako dobrą praktykę w dążeniach by populacja dolnoślązaków zdrowo żyła i rozwijała młode pokolenia.  Uznając tę konieczność za jeden z priorytetów w systemie opieki zdrowotnej, jestem przekonany, że aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego do działań na rzecz zdrowia społeczeństwa jest nieodzowna.

   Dlatego też w trosce o wspólne dobro jakim jest zdrowie dolnośląskiego społeczeństwa, w załączeniu pozwalam sobie przesłać link https://planujedlugiezycie.pl/ do kampanii społecznej realizowanej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 „Planuję długie życie”.

   Zasadniczym celem przedsięwzięcia finansowanego ze środków Ministra Zdrowia jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, w tym: piersi, płuca, jelita  grubego i szyjki macicy przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę. Proponowana kampania w sposób istotny będzie wspierać przyjętą Strategię i stwarza szansę na bardziej skuteczną realizację zadań związanych ze zdrowiem społeczeństwa.

                                                                               Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski

 

 

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content