Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

KOMUNIKAT W SPRAWIE PROJEKTOWANYCH WARIANTÓW ROZBUDOWY/BUDOWY AUTOSTRADY A4

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mietków,

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  WYG International Sp. z o.o. wykonał wstępną koncepcję „Studium Korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa”.

Wykonawca w dniach 9-12 marca 2020 r. przeprowadził spotkania informacyjne dla władz samorządowych oraz mieszkańców gmin i powiatów, przez które przechodzą planowane korytarze autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S5. Celem spotkań była prezentacja przygotowanych wstępnych korytarzy przebiegu autostrady wraz z ich omówieniem.

Po spotkaniu informacyjnym dla gmin powiatu wrocławskiego, które odbyło się 10 marca, wspólnie  z Przewodniczącą Rady Gminy, Komisją Gospodarki i Mienia wypracowaliśmy stanowisko w sprawie najbardziej optymalnych z punktu widzenia mieszkańców Gminy Mietków wariantów budowy/ rozbudowy trasy.

 1. Gmina Mietków optuje za rozbudową autostrady po istniejącej trasie, w korytarzu K1, jako wariantu najmniej ingerującego w przestrzeń publiczną.
 2. Gmina Mietków akceptuje również budowę autostrady A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową: K3: wariant K3W3b z węzłem w Tworzyjanowie.
 3. Gmina Mietków stanowczo sprzeciwia się budowie autostrady:

                – między Wawrzeńczycami a Stróżą w kierunku Piławy w korytarzach:

                  K2: wariant K2W2a, K2W3a,

                 K3: wariant  K3W2c;

              – między Wawrzeńczycami a Ujowem, przez las, Mietków w kierunku Piławy w korytarzach:

                K2: wariant K2W1a,

               K3: wariant K3W1c .

   W/w warianty trasy nie przewidują zjazdu na terenie naszej gminy, powodować będą jedynie negatywne skutki związane z uciążliwością budowy oraz późniejszym funkcjonowaniem autostrady oraz:

 1. stanowią zagrożenie dla walorów przyrodniczych gminy Mietków, zwłaszcza w kontekście planowanego rekreacyjno-turystycznego kierunku jej rozwoju;
 2. przebiegają przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), co spowoduje spiętrzenie wód powodziowych stwarzając zagrożenie powodziowe dla części Wawrzeńczyc i całej miejscowości Stróża;
 3. przebiegają przez niezwykle cenną przyrodniczo Dolinę rzeki Strzegomki oraz przez powstały po eksploatacji kruszywa naturalnego zbiornik wodny, zasiedlony przez liczne gatunki ptaków, dla którego planowane jest wykorzystanie na cele rekreacyjno-turystyczne;
 4. przebiegają przez tereny eksploatacji złóż powierzchniowych;
 5. przybliżają się w sposób drastyczny do miejscowości, ograniczając możliwości ich rozwoju;
 6. przebiegają w bliskiej odległości od terenów nowej zabudowy, szkoły podstawowej, przedszkola i stanowią zagrożenie akustyczne związane z poziomem hałasu komunikacyjnego oraz zagrożenie ze strony zanieczyszczeń powietrza wynikające z emisji spalin;
 7. przecinają park krajobrazowy Dolina Bystrzycy i przybliżają się do terenów Natura 2000;
 8. wywołają poważne napięcia społeczne.

   Powyższe stanowisko zostało przekazane projektantowi oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym stwierdziłem, iż „mieszkańcy Gminy Mietków zaniepokojeni są brakiem informacji na temat planowanych inwestycji, które w sposób istotny wpływać będą na otaczające ich środowisko”.

   Zamiarem moim było organizowanie bezpośrednich spotkań informacyjnych z mieszkańcami, lecz w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, spotkania odbędę w terminie późniejszym .

   Wszelkie nowe informację na bieżąco będą przekazywane mieszkańcom Gminy Mietków poprzez wysyłanie komunikatów Sołtysom oraz publikowanie ich na stronie internetowej i Facebook ’u Gminy Mietków.

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Mietków

Adam Kozarowicz

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content