Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

NABÓR WNIOSKÓW NA USUNIECIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Mietków ogłasza nabór wniosków dotyczących zamiaru przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest. Program będzie realizowany w momencie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Gmina Mietków zastrzega, że przedsięwzięcie będzie wdrażane tylko w przypadku większej liczby zgłoszonych wniosków.
Zgłoszenia mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. W ramach zadania dofinansowane będzie 40% kosztów kwalifikowalnych związanych z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji azbestu (maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych to 700 zł za tonę unieszkodliwionego azbestu). Pozostałe 60% kosztów leży po stronie właściciela nieruchomości. Nadmiarowe odpady (przewyższające wnioskowaną ilości) nie podlegają dotacji. Wszystkie koszty przewyższające dotację WFOŚiGW pokrywa Właściciel nieruchomości (nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania w trakcie/po wykonaniu zadania). Nie będą także dofinansowane koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Mietkowie ul. Kolejowa 35 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r. Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Mietków można uzyskać pod nr tel.: 71 360 49 08 lub w pokoju 23.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content