Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w Borzygniewie nr 137/10, 137/9, 137/8, 137/5, o łącznej powierzchni 0,1986 ha

herb_mietkow_

Ogłoszenie o przetargu

    Na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dz. U. Z 2020 r. poz.1990 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014  r. poz. 1490)

                   Wójt Gminy Mietków

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości:

Lp. Nr działki

i KW

Pow. w m² Nr księgi wieczystej Położenie Cena wywoławcza za 1 rok dzierżawy Wadium Termin wnoszenia opłat
1 Nr działki 137/10, 137/9, 137/8, 137/5 1986 WR1S/00010286/8

WR1S/00041420/6 dla działki nr 137/5

Borzygniew 3 273,00 zł netto 500,00 zł 15 maj

15 czerwiec

15 lipiec

15 sierpień każdego roku

 

Nieruchomość położona w Borzygniewie przy ulicy Sportowej przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej: drobny handel, gastronomia, miejsca postojowe i inne usługi w tym sportowe i turystyczne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Borzygniew oznaczone symbolem 2US – tereny usług sportu.

Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani nie są przedmiotem zobowiązań

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż  1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kwota czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zgłoszenie uczestnictwa w/w przetargu w terminie do 13.08.2021 r.

 

Przetarg  odbędzie się dnia 20 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Mietków przy ul. Kolejowej 35, sala nr 15.

Wadium w/w wysokości 500,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 17.08.2021 r. na konto Urzędu Gminy Mietków nr 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004, za datę wpłacenia uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zostanie zaliczone na poczet kwoty czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i jego akceptacją.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Mietków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, telefon 71/ 31 68 113 wew. 120 lub 71 360 49 07.

Mietków, dnia 14 sierpnia 2021 r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Mietków  można uzyskać na stronie www.mietkow.biuletyn.net w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc postojowych w Borzygniewie II (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content