Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 107/3, 174, 175 oraz części działek nr: 13/19, 13/20 obręb Chwałów

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów

w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 107/3, 174, 175 oraz części działek nr: 13/19, 13/20 obręb Chwałów

 

   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwały nr XXVII/180/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 107/3, 174, 175 oraz części działek nr: 13/19, 13/20 obręb Chwałów.

   Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

   Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2021 r. w formie papierowej w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, na adres:urzad@mietkow.pl .

   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

   Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 107/3, 174, 175 oraz części działek nr: 13/19, 13/20 obręb Chwałów.

   Wnioski mogą być wnoszone w terminie do dnia 30 marca 2021 r. w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, na adres: urzad@mietkow.pl .

   Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mietków.

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Mietków

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. .Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@mietkow.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Pani/Pan dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych realizacją procedury sporządzenia/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku. Złożenie tej zgody jest dobrowolne i ma Pan/Pani prawo jej wycofania w każdym momencie, a numer telefonu nie będzie udostępniany innym odbiorcom.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content