Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów

Mietków, 22.03.2016 r.

herb

Bd.6722.02.2016

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwały nr XVII/118/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów obejmującego działkę nr 170 obręb Chwałów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w terminie do dnia 25.04.2016 r. oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej: w tym na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzad@gminamietkow.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów dla działki nr 170 obręb Chwałów.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55 – 081 Mietków oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej: w tym na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzad@gminamietkow.pl w terminie do dnia 25.04.2016 r.

Wójt Gminy Mietków /-/

Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mietków,

we wsi Chwałów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mietków

od dnia 22.03.2016 r. do dnia 25.04.2016 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content