Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków w części dotyczącej wsi Piława

                                                                                                                                                                               Mietków, 03 kwietnia 2020 r.

Bd.6720.1.2020

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Mietków w części dotyczącej wsi Piława

   Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwały Nr XVI/105/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków w części dotyczącej wsi Piława.

   Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, do Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w terminie do dnia 28.04.2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

   Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków w części dotyczącej wsi Piława.

   Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, do Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w terminie do dnia 28.04.2020 r.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@mietkow.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Pani/Pan dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych realizacją procedury sporządzenia/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mietków.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku. Złożenie tej zgody jest dobrowolne i ma Pan/Pani prawo jej wycofania w każdym momencie, a numer telefonu nie będzie udostępniany innym odbiorcom.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, we wsi  Borzygniew, Chwałów, Domanice, Dzikowa, Maniów, Maniów Mały, Maniów Wielki, Mietków, Milin, Piława, Proszkowice, Stróża, Ujów, Wawrzeńczyce oraz na stronie Urzędu Gminy Mietków i w  BIP Gminy Mietków od dnia 03.04.2020 r. do dnia 28.04.2020 r.

Wójt Gminy Mietków

Adam Kozarowicz

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content