Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach:325/11, 325/21, 325/22, 325/23, 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/30, oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Bd.6721.1.2021                                                                                                                     Mietków, dnia 21 maja 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice

w granicach działek ewidencyjnych o numerach:325/11, 325/21, 325/22, 325/23, 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/30,

oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwały nr XXVII/181/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/11, 325/21, 325/22, 325/23, 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/30.

   Jednocześnie na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/11, 325/21, 325/22, 325/23, 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/30. Pismem znak: WSI.410.2.37.2021.KM z dnia 7 maja 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego planu.

   Projekt zmiany planu stanowi niewielką modyfikację obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/178/2006 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Proszkowice. Projektowana zmiana dotyczy obszaru działek nr 325/11, 325/21, 325/22, 325/23, 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/30 o powierzchni całkowitej 1,32 ha i polega na zmianie dotychczasowego przeznaczenia funkcji usługowej na zabudowę letniskową i mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi turystyki i rekreacji. Obszar objęty projektem zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej wsi Proszkowice. Obszar opracowania stanowią grunty prywatne, ogrodzone płotami, częściowo zainwestowane, położone pomiędzy drogą Proszkowice-Maniów Mały a sztucznym zbiornikiem wodnym stanowiącym czynne wyrobisko kopalni kruszywa. Przedmiotowe tereny są użytkowane obecnie jako tereny rekreacyjne. Teren objęty zmianą planu położony jest w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”.

   W związku z powyższym uznano, iż realizacja ustaleń projektu, ze względu na lokalizację w terenie przekształconym antropogenicznie oraz charakter wprowadzanej zmiany, nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko.

   Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego, zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.):

 • w formie papierowej na adres lub w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@mietkow.pl,
 • za pomocą platformy ePUAP.

   Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Mietków, który jest właściwym organem do rozpatrzenia wniosków, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy (nr obrębu, nr arkusza mapy oraz nr działki), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2021 r.

Wójt Gminy Mietków

Adam Kozarowicz

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. .Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@mietkow.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Pani/Pan dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych realizacją procedury sporządzenia/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku. Złożenie tej zgody jest dobrowolne i ma Pan/Pani prawo jej wycofania w każdym momencie, a numer telefonu nie będzie udostępniany innym odbiorcom.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content