Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Mietków

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Mietków

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) oraz uchwały Nr XIX/193/2021 Rady Gminy Mietków z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Mietków, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Mietków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 marca do 20 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, Ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Mietków, Ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów ww planów miejscowych mogą być składane na piśmie oraz w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mietków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2022 r.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mietków z siedzibą przy Kolejowej 35, 55-081 Mietków, e-mail: urzad@mietkow.pl.
  2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373),
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@mietkow.pl,
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mietków w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)” oraz w siedzibie Administratora.
  5. W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zmianami).

Wójt Gminy Mietków

/Adam Kozarowicz/

 

1. Obwieszczenie

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. Załącznik nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rysunek planu)

4. Załącznik nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rysunek planu)

5. Prognoza oddziaływania na środowisko

6. Złącznik nr 1 do prognozy oddziaływania na środowisko

7. Złącznik nr 2 do prognozy oddziaływania na środowisko

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content