Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzygniew

Mietków, 03.08.2018 r.

Bd.6722.01.2018

  OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzygniew

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy Mietków z dnia 27.12.2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzygniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.08.2018 do 31.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55 – 081 Mietków.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 29.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków o godz. 12ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pzp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mietków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018 r.

Wójt Gminy Mietków /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content