Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW o przystąpieniu do sporządzenia 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Maniów Maniów Mały w gminie Mietków

Bd.6721.6.2021                                                                                                                             Mietków, 6 sierpnia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym

Maniów Maniów Mały w gminie Mietków

  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwał:

  • Nr XXXI/209/2021 Rady Gminy Mietków z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z eksploatacją surowców naturalnych położonych w obrębie geodezyjnym Maniów Maniów Mały w miejscowości Maniów;
  • Nr XXXI/210/2021 Rady Gminy Mietków z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek ewidencyjnych o numerach 165, 168, 169 położonych w obrębie geodezyjnym Maniów Maniów Mały w miejscowości Maniów przy ul. Proszkowickiej;
  • Nr XXXI/211/2021 Rady Gminy Mietków z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej o numerze 51/1 położonej w obrębie geodezyjnym Maniów Maniów Mały w miejscowości Maniów;
  • Nr XXXI/212/2021 Rady Gminy Mietków z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Maniów Maniów Mały w południowej części miejscowości Maniów.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 46 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionych planów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów ww. planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, w terminie do 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: e-mail: urzad@mietkow.pl opatrzone tematem „wniosek – mpzp nr uchwały” (np. „wniosek – mpzp XXXI/209/2021”). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz znaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Mietków

Adam Kozarowicz

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mietków z siedzibą przy ul. Kolejowej 35, 55-081 Mietków, e-mail: urzad@mietkow.pl.
  2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20201r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@mietkow.pl,
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mietków w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)” oraz w siedzibie Administratora.
  5. W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content