Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce, dla terenu w rejonie ulicy Kąteckiej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce, dla terenu w rejonie ulicy Kąteckiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 503 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwały nr L/379/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce, dla terenu w rejonie ulicy Kąteckiej.

Na podstawie art. 39 ust 1, art. 46 ust 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu wyżej wymienionego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która udostępniona jest w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Mietków, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres urzad@mietkow.pl, Wniosek lub uwaga powinna zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mietków.

Uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2023r.

 

Wójt Gminy Mietków

Adam Kozarowicz

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mietków z siedzibą przy ul. Kolejowej 35, 55-081 Mietków,e-mail: urzad@mietkow.pl.
  2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20201r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@mietkow.pl,
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mietków w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)” oraz w siedzibie Administratora.
  5. W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content