Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Obwieszczenie Wójta Gminy Mietków o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Mietków dla obszaru położonego w miejscowości Maniów Mały

 

Herb Gminy Mietków

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Mietków dla obszaru położonego w miejscowości Maniów Mały

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), w związku z ponowieniem czynności, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwały nr XXI/145/2009 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków dla obszaru położonego w miejscowości Maniów Mały. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres urzad@mietkow.pl. Wniosek lub uwaga powinna zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mietków.

Uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2021r.

 

                                                                                                                           Wójt Gminy Mietków

                                                                                                                       /-/ Adam Kozarowicz /-/

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mietków z siedzibą przy ul. Kolejowej 35, 55-081 Mietków, e-mail: urzad@mietkow.pl.
  2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20201r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@mietkow.pl,
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mietków w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)” oraz w siedzibie Administratora.
  5. W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

 

Link do obwieszczenia w formie pdf: https://mietkow.biuletyn.net/?bip=2&cid=75&id=1991

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content