Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Obwieszczenie Wójta Gminy Mietków

Mietków, 30.12.2015 r.

Bd. 061.01.2015

Obwieszczenie  Wójta Gminy Mietków
 o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.:
 Strategia Rozwoju Gminy Mietków na lata 2016 – 2020

Na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) udostępnia się do publicznego wglądu projekt dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Gminy Mietków na lata 2016 – 2020.

Wyżej wymieniony dokument znajduje się w wersji elektronicznej TUTAJ , natomiast w wersji papierowej można zapoznać się z nim w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55 – 081 Mietków, pokój nr 20 w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie od 30.12.2015 r. do 15.01.2016 r.

Dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w dokumencie Strategii odbędzie się dnia 13 stycznia 2016 r. o godz. 12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Mietkowie.

Wszelkie uwagi i wnioski można składać do dnia 14 stycznia 2016 roku, drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@gminamietkow.pl, w formie pisemnej listownie należy przesłać w na adres Urzędu Gminy w Mietkowie lub złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu.

Wójt Gminy Mietków /-/

 

pdf-3
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content