Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ochrona czynna ptaków na Zbiorniku Mietkowskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu planuje prace na terenie Zbiornika Mietkowskiego, polegające na wycince i karczowaniu drzew i krzewów rosnących na terenie dwóch wysp oraz dwóch stref brzegowych w obszarze Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004. Planowane prace są wypełnieniem zapisów Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004 oraz częścią projektu Przywracanie i ochrona warunków siedliskowych dla gatunków lęgowych ptaków w obszarze Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 4.1.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Działania prowadzone będą za zgodą zarządcy terenu – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

mapa_1_image_big_gallerymapa2_1_image_big_gallery

Wycinka drzew i krzewów ma na celu zwiększenie powierzchni żerowisk, a także stworzenie bezpiecznych miejsc odpoczynku i noclegu dla gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004, tj. kulika wielkiego Numenius arquata, mewy czarnogłowej Larus melanocephalus, rybitwy rzecznej Sterna hirundo i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons.

Wycinka drzew i usuwanie krzewów przeprowadzone zostaną na łącznej powierzchni 14 ha (z terenu wyspy – oznaczenie B oraz stref brzegowych oznaczenia C i D na mapie). Następnie usunięte zostaną pozostałości po wycince drzew i krzewów – karczowanie – na łącznej powierzchni 13 ha (na terenie wyspy – oznaczenie A oraz stref brzegowych – oznaczenia C i D na mapie). Pozyskane drewno przetransportowane zostanie do miejsc składowania wskazanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a karpy uzyskane podczas karczowania zostaną zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace prowadzone będą od października 2016 r. do końca marca 2017 r.

W 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadziła prace pilotażowe wycinając wszystkie drzewa i krzewy porastające największą wyspę zlokalizowaną w południowo-zachodniej części Zbiornika Mietkowskiego. Przedsięwzięcie obejmowało wycięcie drzew oraz podrostów drzew i krzewów gęsto porastających wyspę o powierzchni ok. 4,4 ha.

Informacje na temat realizacji projektu będą sukcesywnie zamieszczane w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Informacje można także uzyskać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław lub pod numerem telefonu 71 340-68-07.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content