Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie

Mietków, 28.10.2016 r

Bd.6722.02.2016

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016, nr 0, poz. 778 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Mietków nr XVII/118/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Chwałów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów obejmującego obszar działki nr 170 obręb Chwałów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.11.2016 r. do 29.11.2016 r. w siedzibie  Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w godzinach od  9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.11.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków  o godzinie 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mietków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353) informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  zmiany planu w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.  Uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  planu można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: urzad@gminamietkow.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, do Wójta Gminy Mietków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 15.12.2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mietków.

Wójt Gminy Mietków /-/
  • umieszczono w BIP
  • w prasie lokalnej  „Express Wrocławski” w dniu 28.10.2016 r.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content