Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mietków

Herb Gminy MietkówWÓJT  GMINY  MIETKÓW

O G Ł A S Z A

 

I   PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Mietków

 

Lp. Opis nieruchomości i udział w nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w mpzp  wsi Mietków Cena wywoławcza Wadium

w zł

Termin przetargu
1 Działka nr 322/4 o pow. 0,1036 ha , KW WR1S/00031539/0, obręb Proszkowice

Działka gruntowa niezabudowana, kształtem przypomina prostokąt, teren płaski niewyrównany, porośnięty chwastami, wyposażona w sieci infrastruktury technicznej, instalacja wodociągowa, elektryczna, sieć kanalizacji sanitarnej

RM1 – przeznaczona pod zabudowę zagrodową, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze i inwentarskie  

 

 

70.000,00 zł

 

 

 

7.000,00

 

 

do dnia

18.01.2021r.

 

 

21.01.2021r.

 

Godz. 10:00

2 Działka nr 322/5 o pow. 0,0978 ha , KW WR1S/00031539/0, obręb Proszkowice

Działka gruntowa niezabudowana, o kształcie sześciokąta, o właściwych proporcjach, teren płaski, niewyrównany, porośnięty chwastami, wyposażona w sieci infrastruktury technicznej, instalacja wodociągowa, elektryczna, sieć kanalizacji sanitarnej

RM1- przeznaczona pod zabudowę zagrodową, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze i inwentarskie  

 

 

66.000,00 zł

 

 

 

7.000,00

 

 

do dnia

18.01.2021r.

 

 

21.01.2021r.

 

Godz. 10:15

3. Działka nr 322/7 o pow. 0,1153 ha, KW WR1S/00031539/0,  obręb Proszkowice

Nieruchomość  gruntowa

niezabudowana,   o0 kształcie trapezu, tere, płaski, niewyrównany, porośnięty chwastami, wyposażona w sieci infrastruktury technicznej, instalacja wodociągowa, elektryczna, sieć kanalizacji sanitarnej

RM1 – przeznaczona pod zabudowę zagrodową, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze i inwentarskie  

 

78.000,00 zł

 

 

8.000,00

 

do dnia

18.01.2021r.

 

 

 

21.01.2021r.

 

Godz. 10:30

 

Forma zbycia – sprzedaż na własność

 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Mietków, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań . Dojazd do do działek drogą utwardzoną z kostki brukowej – ul. Szkolną a następnie nieurządzoną drogą wewnętrzną.

 

O   wysokości  postąpienia   decydują   uczestnicy  przetargu  i  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych  dziesiątek złotych

 

 

Przetarg odbędzie się  dnia   21 stycznia  2021r  od  godz.  10:00    wg. kolejności zgodnie z  ogłoszeniem  w sali nr  15  w Urzędzie   Gminy w Mietkowie,    ul. Kolejowa 35.  

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie                                   do dnia   18 stycznia 2021 r.    przelewem  na  konto Gminy  Mietków :

BS Oleśnica o/ Mietków  Nr  rachunku  72 9584 1119 2012 1200 0315 0004 .

 

Za datę wniesienia wadium   uważa się datę  wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.

UWAGA:  Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki .

Do cen wylicytowanych doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom zwrócone   niezwłocznie po zakończonym przetargu na podane przez nich konta.  Wadium  nie  podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy  sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

 

Nabywca jest zobowiązany do:

1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.

2) Wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów  związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych  oraz opłat  podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz  Gminy Mietków.

Gmina Mietków zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej  www.wrosip.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168 113 wew.120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach  8:00 – 15:00

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Mietków  można uzyskać na stronie www.mietkow.biuletyn.net w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

 

Mietków, dnia 16 grudnia 2020 r.

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content