Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 133 o pow. 0,5386 ha położonej w Piławie

herb_mietkow_napis

 

Wójt Gminy Mietków ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka

nr 133 o pow. 0,5386 ha położonej w Piławie

 

 

Opis nieruchomości :

 

   Nieruchomość gruntowa, położona w Piławie, gmina Mietków o pow. 0,5386 ha, zlokalizowana  w otoczeniu terenów zabudowanych i niezabudowanych. Działka nr 133 posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Teren działki niewyrównany, pagórkowaty, porośnięty samosiejkami. Działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie skrzyżowania. Jest wyposażona w sieci uzbrojenia terenu – sieć wodociągowa- do  sąsiedniej działki, energetyczna- możliwość wykonania przyłączy. Wjazd na działkę odbywa się bezpośrednio z działki nr 172 stanowiącej drogę  publiczną o nawierzchni bitumicznej. Gmina Mietków zastrzega sobie prawo do użytkowania ok. 6 m2 powierzchni działki, na której zlokalizowany jest pomnik z chrześcijańskim krzyżem. W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość widnieje jako teren oznaczony symbolem RM1 – teren zabudowy zagrodowej. Działka leży w strefie OW – obserwacji archeologicznej oraz strefie K – ochrony krajobrazu w granicach parku krajobrazowego Dolina Bystrzycy. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1S/00031546/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości 320.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) netto

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,  wynikającej z obowiązujących przepisów.

Wadium w wysokości 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące  złotych) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 23.08.2021 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Mietków BS Oleśnica o/Mietków nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: nr działki 133 o pow. 0,5386 ha, obręb Piława

Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 r. o godzinie 10.00 w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie , ul. Kolejowa 35.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom zwrócone   niezwłocznie po zakończonym przetargu na podane przez nich konta.  Wadium  nie  podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy  sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Nabywca jest zobowiązany do:

1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.

2) Wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów  związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych  oraz opłat  podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz  Gminy Mietków.

Gmina Mietków zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej  www.wrosip.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168

113 wew.120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach  8:00 – 15:00

 

Mietków, 14 lipca 2021 r.

 

   Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Mietków  można uzyskać na stronie www.mietkow.biuletyn.net w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż (pdf)

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content