Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek 63/1, 64/1, 64/2, 64/3, 65 o pow.0,7244 ha położonej w Mietkowie

 

herb_mietkowOgłoszenie o przetargu

 

Wójt Gminy Mietków ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

składającej się z działki 63/8 o pow. 0,5241 ha położonej w Mietkowie

 

Opis nieruchomości :

 

Działka oznaczona geodezyjnie numerem 63/8 , położona w Mietkowie, gmina Mietków, o pow. 0,5241 ha zlokalizowana jest w otoczeniu terenów zabudowanych. Posiada kształt nieregularny, zbliżony do pięciokąta wklęsłego, teren działki niewyrównany płaski. Jest zlokalizowana w sąsiedztwie trakcji kolejowej, gruntów zabudowanych budynkami przemysłowymi. Jest wyposażona w sieci uzbrojenia terenu – wodociągową, energetyczną – możliwość wykonania przyłączy. Na terenie działki znajdują się sieci techniczne: wodociągowa wA100 – przy granicy działki, studzienka kanalizacyjna.  Wjazd na działkę odbywa się bezpośrednio z ulicy Ogrodowej, stanowiącej drogę publiczną o nawierzchni bitumicznej. W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość nr 63/8 oznaczona jest symbolem P- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, energetyka, tereny dróg publicznych. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1S/00037269/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości 368.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,  wynikającej z obowiązujących przepisów.

Wadium w wysokości 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy  złotych) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15.11.2021 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Mietków BS Oleśnica o/Mietków nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: działka nr 63/8 , obręb Mietków

Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. o godzinie 11.00 w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie , ul. Kolejowa 35.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom zwrócone   niezwłocznie po zakończonym przetargu na podane przez nich konta.  Wadium  nie  podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy  sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Nabywca jest zobowiązany do:

1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.

2) Wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów  związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych  oraz opłat  podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz  Gminy Mietków.

Gmina Mietków zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej  www.wrosip.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168

113 wew.120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach  8:00 – 15:00

 

Mietków, 12 października 2021 r.

  

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Mietków  można uzyskać na stronie www.mietkow.biuletyn.net w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content