Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 213 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Maniów Maniów Mały, gmina Mietków.

Wójt Gminy Mietków ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 213 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Maniów Maniów Mały, gmina Mietków.

 

 1. Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w kształcie wydłużonego prostokąta, ewidencyjnie stanowiąca rów (W), który jest niewidoczny w terenie. Sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi o charakterze zagrodowym. Działka posiada przyłącze do sieci wodociągowej. Dojazd do działki drogą utwardzoną bitumiczną – ul. Sobócką, stanowiącą drogę publiczną a następnie dojście przez działkę sąsiednią – brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Działka położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą nr XXVIII/173/2006 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. (ogłoszona dnia 20.05.2006 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 98, poz. 1698) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów i Maniów Mały. Działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami RM1 i RM2 – teren zabudowy zagrodowej. Działka znajduje się w Strefie B ochrony konserwatorskiej oraz w Strefie OW obserwacji archeologicznej.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1S/00064035/7. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17 000,00 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych), cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych, tj. 170,00 zł.

 

 1. Wadium w wysokości 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2024 r. przelewem na konto Gminy Mietków BS Oleśnica o/Mietków nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków. W tytule przelewu należy wpisać: wadium działka nr 213 Maniów Maniów Mały. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w przetargu.

 

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie właściciele działek przylegających bezpośrednio do działki nr 213, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały, gmina Mietków.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do Urzędu Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35 w terminie do dnia 10.04.2024 r. do godziny 15.00 pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (załącznik nr 2), wraz z następującymi dokumentami:

1) dowodem wpłaty wadium,

2) aktualnym (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu) odpisem księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości, bezpośrednio przylegającej do działki nr 213 położonej w obrębie Maniów Maniów Mały, gmina Mietków, która jest własnością oferenta lub pozostaje w jego użytkowaniu wieczystym.

Ww. dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej: „Kwalifikacja do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 213 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Maniów Maniów Mały, gmina Mietków.”

 

 1. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 11.04.2024 r. sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie gminy Mietków oraz na stronie internetowej: https://mietkow.biuletyn.net/ w zakładce: Oferty sprzedaży mienia, do godziny 15.00 w dniu 11.04.2024 r.

 

 1. W dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu Komisji przetargowej następującego dokumentu:
 2. a) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 3. b) przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. c) osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej,
 5. d) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz

– w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,

– w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2024 r. o godzinie 11.00 w sali narad (I piętro) w Urzędzie Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35.

 

 1. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończonym przetargu na podane przez nich konta.

 

 1. Wadium nie podlega zwrotowi:

1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży,

2) jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

 

 1. Nabywca jest zobowiązany do:

1) podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,

2) wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz kosztów notarialnych i sądowych oraz opłat podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Mietków.

 

 1. Gmina Mietków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 1. Położenie nieruchomości dostępne na stronie internetowej: www.wrosip.pl

 

 

Źródło: www.wrosip.pl

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35 w Mietkowie, pok. nr 19 tel: 713604907 w dni robocze w godzinach: 8:00 – 13:00.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Mietków można uzyskać na stronie: https://mietkow.biuletyn.net/?bip=2&cid=153&id=2508.                                                              

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content