Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 63/2 o pow. 0,2930 ha położonej w Mietkowie

Ogłoszenie o przetargu

 

Wójt Gminy Mietków

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

oznaczonej jako działka nr 63/2 o pow. 0,2930 ha położonej w Mietkowie

Opis nieruchomości :

 

Nieruchomość gruntowa, położona w Mietkowie, gmina Mietków o pow. 0,2930 ha, zlokalizowana  w otoczeniu terenów zabudowanych. Działka nr 63/2 posiada kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Teren działki niewyrównany, płaski. Zlokalizowana w sąsiedztwie trakcji kolejowej, gruntów zabudowanych budynkami przemysłowymi. Jest wyposażona w sieci uzbrojenia terenu – sieć wodociągowa, energetyczna – możliwość wykonania przyłączy. Wjazd na działkę odbywa się bezpośrednio z ulicy Ogrodowej, stanowiącej drogę publiczną o nawierzchni bitumicznej. Przez działkę przebiegają dwie linie energetyczne napowietrzne średniego napięcia – SN, wielkości 20 KV, cztery linie podziemne kablowe średniego napięcia SN wielkości K-20 KV , oraz jedna nieczynna linia kablowa wielkości K-20 KV. (szczegółowa mapa z naniesionymi liniami do wglądu w Urzędzie Gminy Mietków, pok.19.) W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość widnieje jako teren P obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, E energetyka. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1S/00037269/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości 153.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) netto

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,  wynikającej z obowiązujących przepisów.

Wadium w wysokości 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy  złotych) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 26.10.2020 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Mietków BS Oleśnica o/Mietków nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: nr działki 63/2 o pow. 0,2930 ha, obręb Mietków

Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych zł – 1 540,00 zł (słownie: tysiąc pięćset czterdzieści złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. o godzinie 10.00 w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie , ul. Kolejowa 35.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom zwrócone   niezwłocznie po zakończonym przetargu na podane przez nich konta.  Wadium  nie  podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy  sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Nabywca jest zobowiązany do:

1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.

2) Wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów  związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych  oraz opłat  podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz  Gminy Mietków.

Gmina Mietków zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej  www.wrosip.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168

113 wew.120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach  8:00 – 15:00

 

Mietków, 23 września 2020 r.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Mietków  można uzyskać na stronie www.mietkow.biuletyn.net w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content