Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GOPS W MIETKOWIE- pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie poszukuje kandydata do pracy w GOPS w Mietkowie na stanowisku:

PRACOWNIK SOCJALNY

I. Wymagania niezbędne dla osoby aplikującej:

1. Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:
1) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna, lub
3) dyplom ukończenia do dnia 31grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności
przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie;
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
Publicznych
1. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe

II. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
2) prawo jazdy kat. B,
3) dobra organizacja czasu pracy,
4) samodzielność;
5) odporność na sytuacje stresowe;
6) umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem;
7) dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) praca socjalna;
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca wykonywana będzie w siedzibie GOPS w Mietkowie oraz na terenie gminy Mietków w godz. 7.15-15.15. Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami oraz obsługi komputera.

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys zawodowy (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5) ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

VI Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny” w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 15.00:
– osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, I piętro, pok. nr 27,
– korespondencyjnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 35 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.mietkow.naszops.pl – w zakładce BIP) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35.
Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz.1260 ze zm.)”

Informuję, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie, 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 35
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mietkow.pl
3) Dane osobowe (dokumenty aplikacyjne) kandydatów przetwarzanie będą dla potrzeb niniejszego naboru
4) Dane osobowe (dokumenty aplikacyjne) kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata
5) W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania na BIP GOPS w Mietkowie informacji o nie rozstrzygnięciu procedury naboru
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia naboru.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie mgr Marta Waniszewska

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content