Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla MPZP dla fragmentu obrębu Proszkowice

Mietków, dnia 13.11.2017 r.

Bd.6722.01.2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29

 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29.

Projekt zmiany planu stanowi niewielką modyfikację obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/178/2006 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Proszkowice. Projektowana zmiana dotyczy obszaru działek nr 325/20, 325/18, 325/7, 325/29 o powierzchni całkowitej 0,39 ha i polega na zmianie dotychczasowego przeznaczenia funkcji usługowej na tereny pod zabudowę letniskową i jednorodzinną. Obszar objęty projektem zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej wsi Proszkowice. Obszar opracowania stanowią grunty prywatne, ogrodzone płotami, częściowo zainwestowane, położone pomiędzy drogą Proszkowice-Maniów Mały a sztucznym zbiornikiem wodnym stanowiącym czynne wyrobisko kopalni kruszywa. Przedmiotowe tereny są użytkowane obecnie jako tereny rekreacyjne. Teren objęty zmianą planu położony jest w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”.

W związku z powyższym uznano, iż realizacja ustaleń projektu, ze względu na lokalizację w terenie przekształconym antropogenicznie oraz charakter wprowadzanej zmiany, nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Mietków /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content