Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko głównego księgowego w GOPS w Mietkowie

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie

 1. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

Określenie stanowiska: główny księgowy

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • ma pełną zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnia jeden z poniższych warunków dotyczących wykształcenia:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • ma nieposzlakowaną opinię,
 • posiada biegłą znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, programy finansowo – księgowe firmy: SIGID, Płatnik)
 • biegła znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisów ordynacji podatkowej, prawa pracy.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,
 • znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych,
 • znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów,
 • podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowości elektronicznej,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • wysoka kultura osobista i odporność na stres,
 • odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • dyspozycyjność,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

 • prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
 • przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przeprowadzanie zgodne z przepisami inwentaryzacji,
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
 • opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
 • prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • przestrzeganie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
 • sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 • rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 • rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki,
 • prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności głównego księgowego,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika GOPS należą do kompetencji głównego księgowego,
 • współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

Warunki pracy: Praca wykonywana będzie w siedzibie GOPS w Mietkowie w godz. 7.15-15.15. Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami oraz obsługi komputera.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku – w przypadku trwania zatrudnienia,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz.1260 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

Miejsce i termin składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Główny Księgowy” w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, I piętro, pok. nr 27,
 • korespondencyjnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 35 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (71 360 49 16). Informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone za stronie internetowej  GOPS w Mietkowie https://mietkow.naszops.pl/, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie.

Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

                                                                                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie
mgr Marta Waniszewska

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content