Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w miejscowościach Borzygniew i Dzikowa

 

Herb Gmina MietkówOgłoszenie o przetargu

    Na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dz. U. Z 2020 r. poz.65 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2014  r. poz. 1490)

                   Wójt Gminy Mietków ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości:

 

Lp. Nr działki

i KW

Pow. w ha Położenie Cena wywoławcza za 1 rok dzierżawy Wadium Termin wnoszenia opłat Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrzennego
1 Część działki nr 111/12

nr KW WR1S 00041426/8

0,3500 ha Borzygniew 280,00 zł netto 28,00 zł 15 września każdego roku R1 – tereny rolnicze w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 

2 Część działki nr 47/2 i działka nr 45/8  nr KW WR1S/00041426/8 2,00 ha Dzikowa 1 600,00 zł 160,00 zł 15 września każdego roku R- tereny rolnicze, grunty rolne w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych z zakazem zabudowy

 

Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani nie są przedmiotem zobowiązań

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż  1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kwota czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Zgłoszenie uczestnictwa w/w przetargu w terminie do 15.01.2021 r.

 

Przetarg na pierwszą nieruchomość tj. część działki nr 111/12  odbędzie się dnia 20 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Mietków przy ul. Kolejowej 35, sala nr 15.

 

Przetarg na drugą nieruchomość tj. część działki nr 47/2 i działkę nr 45/8  odbędzie się dnia 20 stycznia 2021 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Mietków przy ul. Kolejowej 35, sala nr 15.

 

Wadium w/w wysokości osobno dla każdej nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia 18.01.2021 r. na konto Urzędu Gminy Mietków nr 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004, za datę wpłacenia uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zostanie zaliczone na poczet kwoty czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i jego akceptacją.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Mietków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, telefon 71/ 31 68 113 wew. 120 lub 71 360 49 07.

 

Mietków, dnia 15 grudnia 2020 r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content